ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ރާއްޖެއަށް ހޯދަދިނުމުގެ ހަގީގީ މޭސްތިރި!

  • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ގައުމުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާކަމުގެ ހެއްކެއް

ކ. މާލެ 27 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 18:22 20,699

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ސީޝެލްސްގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަކީ 1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު އީދެކެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޑަލެއް ލިބުނު މުބާރާތަކީ މިއީ އެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިތުރުން ސީޝެލްސް، މޮރިޝަސް، މަޑަގަސްކާ، މަޔޯޓް އަދި ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް އެވެ. ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައިވެސް ރާއްޖެއިން ދިޔައީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

މިމުބާރާތް މިހާތަނަށް ބާއްވަމުން އައީ ރިޔޫނިއަން، މޮރިޝަސް، ސީޝެލްސް އަދި މަޑަގަސްކަރ ގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ، ކޮމޮރޯސް އަދި މަޔޯޓް އަކަށް އަދި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން މިފަހަރު މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު އިންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެވި، އެކަމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިވަނީ ފަށަން ޖެހިފަ އެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙާއި، އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނުނު ކަމެކެވެ. އެކަން ހަޤީޤަތަކަށް ވާން ދާއިރު، އެކަން ހަޤީޤގަތަކަށް ހެދުމުގެ އަސްލު މޭސްތިރިންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ. މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމުމާއިއެކު، ސަރުކާރުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަން އޮލިމްޕިކް ކޮމީޓީއަށާއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގި އެވެ.

އަދި ހަމައެކަނި ބިޑް ކޮށްލައިގެން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ގޮތަކަށް ކެމްޕޭން ބައްޓަންކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައަށް އެނބުރި އައުމުން ޤައުމުން ރާއްޖެ ބަލައިގަތް ބަލައގަތުމުގެ ބޭނުން ހިފަންވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް، އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް، މިބިޑްގައި ރާއްޖެއަށް ތާއިދުކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވި އެވެ. މި ސިޓީފުޅުތައް ހިއްޕަވައިގެން، އެގައުމުތަކަށް ރައީސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުއްވީ، ރައީސްގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި އަދި ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ސިޓީފުޅެއް އަރުވަނީ

ބިޑްކޮށްލައިގެން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް މަސައްކަތްތަކެއް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފާއިއެކު ވަޑައިގެން ކުރެއްވި އެވެ.

ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ގައުމުތަކުން ބަލައިގަތްކަން ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ސީޝެލްސްގެ ސަޕޯޓް އޮތްކަން އެގައުމުގެ ރައީސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށް އެންގެވުމުން، ރާއްޖޭގެ ވޯޓާއިއެކު ރާއްޖެއަށް އިތުރު ވޯޓެއް ކަށަވަރުވި އެވެ. އަދި ފަރަންސޭސީ ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްއާއި މަޔޯޓްގެ ފަރާތުން ތާޢީދު ލިބޭނެކަން ފަރަންސޭސީ ސަރުކާރުން އެންގުމުން އަނެއްކާވެސް ވޯޓެއް އިތުރުވެ، 3 ވޯޓު ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވި އެވެ.

މޮރިޝަސްގެ ވެސް ތާއިދާއިއެކު ރާއްޖެއިން އައި.އޯ.އައި.ޖީ 2023 ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބޭރު ގައުމުތަކުން ބަލައިގެންފައިވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. މަޑަގަސްކާ އަދި ކޮމޮރޯސް ކުރިމަތިލާފައި އޮއްވައިވެސް ފަރަންސޭސީ ވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ތާޢިދުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ޔޫރަޕުންވެސް ބަލައިގެންފައިވާކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ކޮމްރޮސްގެ ރައީސްއާ އެކު

މިފަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު މިކުރެވުނީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ދުރުވިސްނޭ ލީޑަރޝިޕާއި، ހާރިޖީ ވަޒީރުގެ ތޫނުފިލި ޑިޕްލޮމެސީގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ދިވެހިން 2018 ވަނަ އަހަރު ވޯޓުދިން ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯއަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުގެ ތާޢީދުވެސް ލިބުމުންނެވެ. ދެން އޮތީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވެ، މުބާރާތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް