އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
މިނިވަން ދުވަސް

ދިވެހި ފަސްގަނޑު ދިފާއު ކޮށްފި! ދިވެހިވަންތަކަން ވެސް ދިފާއު ކުރަން ޖެހޭ

  • ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ތިމަންނައަކީ ދިވެއްސެކޭ އަޑުހަރުކޮށް ބުނަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް މަދު
  • ދިވެހިވަންތަ ކަމުގެ ދިފާއުގައި މި ޖީލުގެ ދިވެހިން ނުކުންނާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު އުފެދޭ

ކ. މާލެ | 27 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 09:24 | 2,621

އިނގިރޭސިންގެ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަން ވިތާ 54 އަހަރު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އިނގިރޭސިންގެ އަޅުވެތިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަން ވިތާ 54 އަހަރު ވީއެވެ. އެކަމުގެ އުފަލުގައި ދިވެހި ދިދަ ވެސް ވިހުރޭތަން ފެނެއެވެ. ގައުމުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ވެސް އެކަމުގެ ފަހުރުގައި އެތިބީ ނަށާލަ ނަށާލައެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސުވާލަކީ ދިވެހި ވަންތަ ލޭ އެ ހިތެއްގައި ދައުރުވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވެސް އުފެދޭނެ ސުވާލެކެވެ.

ދިވެހިންނަށް މީގެ 54 އަހަރު ކުރިން ވެރިވި ފަދަ އަޅުވެތިކަމެއް ފަހަރެއްގައި ވެސް ވެރިވެއްޖެނަމަ މި ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑުގެ ދިފާއުގައި މި ޖީލުގެ ޒުވާނުން ނިކުންނާނެބާއެވެ؟ މިހެން ހިތަށް އަރަނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދިވެހިންނަކީ ފިނޑި ބައެއް ކަމަށް ހީކުރާތީއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯމަތީގައި އެނބުރެމުންދާ މަންޒރުތަކަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ތިމަންނައަކީ ދިވެއްސެކޭ އަޑުހަރުކޮށް ބުނަން ބޭނުންވާ މީހުން މަދުވަމުންދާ ކަމެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ "ސްޓައިލް" ތަކުގެ ފަހަތުން ބިސްމަޅި ދުއްވަމުންދާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކަމީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެކެވެ. އަޅާ ހެދުމުން ފަށައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަންދެން ހުންނަނީ މުޅިން ހުޅަނގުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެހެންކަމުން، އަނިޔާވެރިކަމެއްގެ ދަށަށް ދިވެހިން ގޮސްފިނަމަ އެދުވަހަކުން ދިވެހިންގެ ރީތި އުސޫލުތަކާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރާނެ ދިވެހި ދަރިން ނުކުންނާނެބާއެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކާއި މޮޅު ސްޓޭޓަސްތަކަށް ބަލާލި ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ ބޭރުގައުމުތަކުގެ ސަގާފަތްތަކަށް ދިވެހިން ލޯބިކުރާ ކަމުގެ ހެއްކެވެ. ދެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެއްވެއްޖެއްޔާ ބަައެއް ފަހަރަށް އިވޭ އެއް އަޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅުމަކީ ފޫހި ކަޓު ކަމެކޭ ބުނާ އަޑެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ގައުމެއްގައި ވަޒަންވެރިވާށެވެ. އެހެން ބުނާއިރު ހަގީގަތުގައިވެސް މި ފަސްގަނޑުގެ ވަޒަންވެރިކަމަކީ ލިބޭ ފަހުރެއްކަން ހަނދާން ނުވަނީހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖޭގައި ދިވެހިވަންތަ ކަމަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މަދުކަމަށް ބުނަން މިޖެހެނީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުން މުއާމަލާތް ކުރުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމުގައި ބަލާ ބަޔަކު ވެސް އުޅޭތީއެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުން ނޫނީ ކުޑަ ނަމަވެސް އެއްޗެއް ބުނެ ނުލެވޭ ކުދިން ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކަމަކީ އެންމެން ވެސް ދަންނަ ހަގީގަތެކެވެ. އަލަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ދުލު ކުރިން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭރުވާނީ އިނގިރޭސި ބަހެކެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ އުފަލުގައި ފުޅަނދު ބުރުތަކާ އެއްޗެހި ބާއްވާއިރު މިފަދަ ކަންކަން ހިތަށް އެރުމުން ބައެއް ފަހަރު ހިނިވެސް އާދެއެވެ. އިނގިރޭސިންގެ އަތުން ދިވެހި ފަސްގަނޑު މިނިވަން ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އަސަރެއް މިގައުމުން ފިލައެއް ނުދެއެވެ.

މިނިވަން ކަމަށް 100 އަހަރު ވިޔަސް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ބަޔެއްގެ އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތްވިކަމޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެ ކަންނޭނގެއެވެ. ފެންނަމުންދާ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކަށް ވިސްނާލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދުނު ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބޭ ފަދައެވެ. ތެދެކެވެ. ދިވެހި ފަސްގަނޑުގެ ހިމާޔަތުގައި ނުކުންނާނެ އެތަކެއް ދަރިން ތިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ދުވަހަކުން ދިވެހިވަންތަ ކަމުގެ ދިފާއުގައި ނިކުންނަން ފަސްޖެހޭނެ ބައެއް ދިވެހިން ތިބެދާނެ ކަމަށް ބަލާ ބަޔަކުވެސް ތިބެދާނެ ކަމަށް މިއަދު ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.