ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - ބްރޮޑްކާސްޓިން ކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ބްރޯޑްކޮމްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން މަދުވީ މީކާއިލްގެ ވޯޓު އެކަނި!

  • ވިސާމް ހުށައެޅުއްވީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 24 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 19:49 37,526

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް ދަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިން އެތައް އަނިޔާތަކެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނު ދުވަސްތަކެކެވެ. އެކަންކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އޮތީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އެވެ. ސަރުކާރު ދިފާއުކުރުމަށްޓަކައި، މުޅި ނޫސްވެރިކަމުގެ ވެށި ފުނޑާލައި، ހިންގި ހަޑިމުޑުދާރު ޖަރީމާތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އައު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެ އެވެ. އެބޭފުޅުން ކަންކުރެއްވިގޮތާއި، ޖެއްސެވި ސަކަރާތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ސާފުވެއެވެ. އެ ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން ހީކުރައްވައިގެންތިއްބެވީ އެއީ ދާއިމަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މަޤާމެއް ކަމަށެވެ. ޤާނޫނުގެ ދިގު އަތް އެބޭފުޅުންނާއި އަރާ ހަމަނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތު ފަންގި ނެގީމަޔޭ ބުނާހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީއަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކުރުމުން އެބޭފުޅުން ކެޔޮކޭވަރު ވަނީ ހާމަވެގެންގޮސްފަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ފަލީހަތްވެ، ކުރެއްވި ހަޑިމުޑުދާރު އަމަލުތައް ހާމަކުރައްވަމުންގެންދެވީ އަމިއްލައަށެވެ. ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް އެވެނިކަމެއް ކުރީމޭ، މިވެނި ނިންމެވުމެއް ނިންމަމުންގެންދެވީ އެވެނި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެގެންނޭ ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން އެއިން ބޭފުޅެއްގެ ނަން ކިޔާލަންވެސް ލަދުގަންނަ ހިސާބަށް ދިޔަ އެވެ.

އެއް މެމްބަރަކު އަނެއް މެމްބަރަކު ބަރަހަނާކުރަމުންގެންދިޔައިރު، ނިންމުންތައް ނިންމީ ވަކި ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ފުނޑާލުމަށްކަމާށާއި، ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށްކަމަށް އިއތިރާފްވަމުންގެންދެވީވެސް އެ މެމްބަރުން އަމިއްލަފުޅަށެވެ. ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުން ނިންމާލިއިރު، އެއިން އެންމެ މެމްބަރަކު އެންމެ ދުވަހަކުވެސް އިތުރަށް މަޤާމުގައި ބެހެއްޓުމަކީ މުޅި ދައުލަތަށްކުރާ މަލާމާތަކަށްވާވަރު ވަނީވެފަ އެވެ.

އަމިއްލައަށް ފަލީހަތްވެ، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުން މިނިވަން މުއައްސަަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ވަނީ ވަކިވަކިން މެމްބަރުން ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގާފަ އެވެ. ހިންގެވި ހުތުރުވެގެންވާ ޖަރީމާތަކުގެ މައުލޫމަތު އޮޅުން ފިލުއްވާފަ އެވެ. ކޮމެޓީ ރިޕޯޓުންވެސް އެނގުނު ކަމަކީ މިއިން އެންމެ މެމްބަރަކުވެސް ހަމަ އެންމެ ދުވަހަކަށްވެސް މެމްބަރުކަމުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. ނަމަވެސް ކޮމެޓީ ރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ވަގުތުގައި ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު ތަފާތުވި އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ކުރިމަތިކުރެއްވި ފިއްތުންތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވި މިހާރު ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް ހުށަހެޅުއްވީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވަކިކުރެއްވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ވިސާމްގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބައެއް މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު ތަފާތުވި އެވެ.

ބްރޮޑްކޮމްގެ މެމްބަރު ޒީނާ ހުރީ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގައި ކަމުން ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ކޮމިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ވަނީ ސިޓީ އެއް ހުށައަޅާފައެވެ. ފަހުން މެމްބަރުން ނިންމެވީ ޒީނާ ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމަށެވެ.

ކޮމީޓީގައި އެވަގުތު ތިއްބެވީ މުގައްރިރު ފިޔާވާ 10 މެމްބަރުންނެވެ. ފާސް ކުރަން ބޭނުންވަނީ މަދުވެގެން ހަ މެމްބަރުންގެ ވޯޓެވެެ. ވޯޓަށް އެހި އިރު ހަ މެމްބަރެއް އަތް ނެންގެވިއެވެ. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމްވެސް އަތްނެންގެވިއެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ކޮމީޓީން އެ ނިންމުން ފާސްވެެއްޖެކަމަށް ކޮމީޓިގެ މުގައްރިރު އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އިއުލާންކުރެއްވުމުން ކުރިން އަތްނެންގެވި މީކައިލް ވިދާޅުވީ، އެ އަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ކަަމަށެވެ. މީކައިލްގެ ވޯޓު ބަދަލުކުރެއްވުމާއެކު ވޯޓުގެ އަދަދު ހަމަހަމަވެ، ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފާސްވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

މީކާއިލް ދެއްވި ވޯޓު ބަދަލުނުކުރެއްވިނަމަ ބްރޮޑްކޮމްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމުނީސް އެވެ. މީކާއިލް ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ވޯޓުދެއްވި މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ސަބް ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަށް ރިއާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ވޯޓު ނުދެއްވީ ގަނޑުކޮށް ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ތާއީދުނުކުރައްވާތީ ކަމަށާއި، ސަބް ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވެސް ބޮޑަށް ގޯސްހެއްދެވީ ދެ މެމްބަރުންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާތީކަމަށް މީކައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީކާއިލް އަކީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ ޓީވީގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފއިވާ ބޭފުޅަކަށްވާއިރު ބްރޮޑްކޮމް ކަންކުރެއްވިގޮތް ވަރަށް ގާތުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ތާއީދުނުކުރެއްވުމުން، ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި އެވެ. އެއީ ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން ހިންގެވި ޖަރީމާތަކަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމެއްތޯވެސް ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

މުއައްސަސާތައް ސާފުކުރެވޭނީ ވަރަށް ކެރިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުންނެވެ. ވަކި ބަޔަކު ބޭތިއްބުމަށްފަހު، އަނެއް ބަޔަކު ވަކިކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެެވެ. އެކަމުން އެ މުއައްސަސާތަށް ސާފެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ބަދަލުގައި މުއައްސަސާގެ އަގު ވެއްޓި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ނިޔަތާއި މެދު ސުވާލުތައް އުފެދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް