ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު މިލިއަންތަކެއް ގެއްލުމުގެ ކުރިން!

  • އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 11:30 19,093

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަދު ވެސް އެންމެ ގަދަޔަށް ރަށު ތެރޭގައި އަޑުހަރުކޮށް ދެކެވެމުން އައީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ވާހަކަ އެެވެ. ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދީބްއާ، މޮހޯ އާ އޮއިއްޓޭއާ އެސްއޯއެފް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިހާރު ވައިގަ ހިފައިގެން އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އެމްއެމްއޭއާ އެތަނުގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރާ، އަބްދުﷲ އަޝްރަފުގެ ވާހަކަ އެވެ.

އެފްއައިޔޫގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަޝްރަފް ވަނީ ގަވަރުނަރު ނަސީރާ ދެކޮޅަށް ސީރިޔަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެފްއައިޔޫގެ ވެރިއަކަށް އަޝްރަފް ހުންނެވި އިރު ރައީސް ޔާމިންގެ އެކައުންޓަކަށް މަނީ ލޯންޑްރިން އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފައިސާތަކެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅުމުން ނަސީރު އެކަމާއި ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން "ހައި ޕްރޮފައިލް" މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކެމްޕޭނު ނިމެންދެން ހޯލްޑު ކުރުމަށް އެންގެވި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. ނަމަވެސް ނަސީރު ވިދަޅުވާގޮތުން އެގޮތަށް އޭނާ އިރުޝާދެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

އެކަމަކު ފުލުހަށް އަޝްރަފް ހުށައެޅީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަން އޮޅުންވިލުވުމަށް ވަކިން އަޝްރަފްއާ ނަސީރު ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. އެފްއައިޔޫގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވަކި މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަނޭޅުމަށް ގަވަރުނަރު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް އަޝްރަފް ވަނީ ފުލުހަށް ވެސް ހުށައަޅާފަ އެވެ. ސަސްޕީޝިއަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް (އެސްޓީއާރު) އެފްއައިޔޫ އިން ގަވަރުނަރުގެ ހުއްދަ ނުދިނަސް ފުލުހަށް ހުށައެޅޭނެ އެވެ. މައްސަލަތައް ހުށައެޅުމުގައި ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެ އެވެ.

އެފްއައިޔޫގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަޝްރަފް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ

އަޝްރަފް އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝިއަލް އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ ވެރިޔާގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅުމުން ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވިޔަސް ނަސީރު އޭނާ މަގާމުން ވަކި ކޮށްފައިވަނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތުމުން ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އަޝްރަފް މަގާމުން ވަކި ކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގައި ލިބިފައި އޮތް އެސްޓީއާރެއް ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ ހަމަޔަށް ހުށަނާޅާ ލަސްވުމުން ކަމަށް ނަސީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރުމަށް އަންގަވާފައިނުވާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެކޮމިޓީގައި އެފްއައިޔޫގެ ޑޭޓާބޭސްގެ މައުލޫމާތު ބޮޓެއް މެދުވެރިކޮށް އަޝްރަފު ޓެލެގްރާމްގައި ލީކް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ކުރެވުނެވެ. އަޝްރަފަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު ތަކާއެކު އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް ކުރިން ހުރި މަގާމާއި އެއްވަރުގެ މަގާމެއް ނަސީރު އޭނާއަށް ދެއްވި އެވެ. މުސާރާ އަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާދެއެވެ.

ނަމަވެސް އަޝްރަފުގެ މައްޗަށް ނަސީރު ކުރައްވާ ތުހުމަތު އަދިވެސް އޮތީ އެވެ. މިހާރުވެސް އެފްއައިޔޫ އަށް އަންނަ ޑޮކިއުމެންޓްސް އަށް އަޝްރަފް އެކްސެސްކުރަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. ހަޒާނާގެ ތެރެެއިން ބޮޓެއް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ލީކު ކުރަމުންދާ ވާހަކަ އެވެ. އެއީ ކިތައް "ބޮޓުތަކެއް" ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވިއެވެ.

އަޝްރަފު ދޫކުރާކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ މައުލޫމާތުތަކުން ހުރީ ކޮން ނުރައްކަލެއްކަމަށް ވިދާޅުނުވީ ނަމަވެސް އެއީ ތެދެއް ކަމުގައިވާނަމަ އަޝްރަފްއާ ދެކޮޅަށް ނަސީރު އެ ދައްކާ ވާހާކަ ތަކަކީ ސީރިއަސް ވާހަކަތަކެކެވެ. އެކަމަކު އަޝްރަފު މަގާމުން ވަކިނުކޮށް ހުރީ އޭނާއަކީ އެމްއެމްއޭ އިން ހަރަދުކޮށްގެން ތަމްރީނު ދީފައިވާ މީހަކަށް ވާތީ އާއި އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް އަދި އޭނާއަށް ނުދެއްކޭތީ ކަމަށް ނަސީރު ވިދާޅުވި އެވެ. ނަސީރު ވިދާޅުވާ ގޮތުން ވަކިކުރައްވާނީ އަޝްރަފާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ ސާބިތުވުމުންމެވެ.

ގަވަރުނަތު ނަސީރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ޖަވާބުދާރީވަނީ

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ނަސީރު ވެސް އަޝްރަފު ވެސް ވަނީ ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ. ދެބޭފުޅުން ދެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު އަޝްރަފު ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތައް ނަސީރު ދޮގެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އަޝްރަފުގެ މައްޗަށް ނަސީރު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު މަރުކަޒީ ބޭންކުން ޑޭޓާ ލީކު ކުރަމުންދާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަން ގަވަރުނަރު ފަސް ޖެހެންވީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެގެން ކަމެއް ހަމަ ނޭނގުނެވެ. މަގާމުގައި ބަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަބަބަކީ ކޯބައިތޯއެވެ؟ ފުލުހުން އޭނާގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން އޭނާ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރި ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނުވަނީތޯއެވެ؟ ނުނީ އެ ގާބިލުކަން ތިބޭފުޅާގެ ނެތްނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވިޔަސް މައްސަލަ އަށް ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭއެވެ.

އަޝްރަފަކީ ކުށެއް ނެތް މީހެއްތޯ އޭނާއާ މެދު ކުރުވޭ ތުހުމަތުތައް އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހެއެވެ. އަނެއްކާވެސް ބިލިއަނުން ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއިން ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅަން އެބަ ޖެހޭއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް