ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދިނުން

ވުޖޫދުގައި ނެތް ކުންފުންޏަކަށް ފަޅެއް ދިނުން: ކުރީގެ އޭޖީ ލަފާ ދިނީ މުއާމަލާތް ރަނގަޅު ކަމަށް

  • ދިނީ މާލެ ކައިރީ ފަޅެއް
  • އޭގެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަށަވަރެއް ނުވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 18:00 5,652

މާލެ ކައިރީ ފަޅެއް: ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ކޮން ފަޅެއް ކަމެއް ކަށަވަރެއް ނުވޭ - ގޫގްލް މެޕްސް

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި، ވުޖޫދުގައި ނެތް ކުންފުންޏަކަށް މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަކީ "ސަނީ ހޯލްޑިންގސް" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެ ފަޅު ދިން އިރު މި ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ފަޅު ދީފައިވީ ނަމަވެސް އޭރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ލަފާދެއްވާފައި ވަނީ އެ މުއާމަލާތައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އޭރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މިހާރު އޮންނާނީ އެމައްސަލައިގެ އިތުރު ލަފަޔަކަށް މިހާރުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށައަޅާފައި ކަަމަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލައަކީ އަލަށް ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމުއާމަލާތަށް ފަހު އެކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭތޯ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް