ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓް

އާޒިމާގެ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ރައީސް ޔާމީން "މިސްވާނެ"

  • އާޒިމާގެ ގާނޫނީ ލަފަޔާއެކު ރައީސް ޔާމީނަށް މިހާތަނަށް ލިބިލެއްވީ ފައިދާއަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުން

ކ. މާލެ | 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 15:59 | 16,639

އާޒިމާ(ކ)އާއި ރައީސް ޔާމީން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވްކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ގެނައުމާއެކު އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް އައީ ގާނޫނީ ވަކީލުން އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި މާބޮޑު އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެވުނީ ކަމަށް ބުނެއެވެ. ދިފާއުގައި އޮއްޓަރު ހުރި ހެކިތަކެއް ނުގެނެވުނުކަމަށް ދެކޭ މީހުން ގިނައެވެ. އެގޮތަށް ބުނާ މީހުން އަޅާކިޔަނީ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރާއެވެ. އެކަމަނާގެ ގާނޫނީ ލަފާ ކޯޓުތަކުގަޔާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގައި ވެސް މާހިނގާކަމެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ހުންނެވިއިރު ވެރިކަމުގައި ދިމާވި ގިނަ ކަންތައްތައް އެކަމަނާގެ ގާނޫނީ ލަފާފުޅާއެކު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއެވެ.ފެބްރުއަރީ1 ގައި ކުރި ހުކުމުގައި ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވި އިރު ސަރުކާރު އަލުން ކޮޅަށް ނަގާ ޖެހީ އާޒިމާގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިންކަން ގަބޫލު ކުރާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އޭރު ދައުލަތަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ ކަމެއްގައި އާޒިމާގެ ކުޅަދާނަ ގާނޫނީ ލަފާ ދެއްވިއެވެ. އެގޮތަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ޖުޑިޝަރީގެ ތެރެއިން އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ގިނަ މައްސަލައްތަކެއް ނިމެމުންދާތީ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގެވި ޖަރީމާތައް ބޭނުންވެލައްވާ ވަކި ގޮތަކަށް އަނބުރާލެއްވުމުގެ ތުހުމަތުތައް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭއިރު އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުގައި ވެސް އެކަމަނާގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ ދެއްވި މޮޅު ގާނޫނީ ލަފާގެ ސަބަބުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހެދުމުގައި އާޒިމާގެ ގާނޫނީ ލަފާ އެރުވިކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި އެއެއްބަސްވުމުގައި ޔާމީންގެ ހެކި ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއި ކުރެއްވި ލިޔުމާއި އޭސީސީއަށް ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އާޒިމާ ބޭނުންވެލައްވާ ގޮތަށް ސުވާލުތައް ކުރައްވާ އަދި ބަޔާނުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލުމުގައި އާޒިމާގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދައުވާ ކުރެއެވެ. އެކަމަނާގެ ގާނޫނީ ލަފާގެ ކުޅަދާނަކަމުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހެދި އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޖީއެމްއާރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވީ އާޒިމާއެވެ. ޖީއެމްއާރާއެކު ވި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް އެފައިސާ ދަންކަން ޖެހުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނެގި ލޯނުތަކުން ދައުލަތް ބޮޑު ތަނުން ދަރަނިވި މައިގަނޑު ސަބަބު ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭރު ސަރުކާރު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުނީ ވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ވެސްތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ގާނޫނީ ލަފާއެއްގަ ޖެހިގެން ނެވެ.

އެކަމަނާގެ ގާނޫނީ ލަފާ ނެތުން އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ފަޅުކަމެއް އައިކަމަށް ގަބޫލުކުރި ނަމަވެސް އާޒިމާގެ ގާނޫނީ ލަފަޔާއެކު ރައީސް ޔާމީނަށް މިހާތަނަށް ލިބިލެއްވީ ފައިދާއަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.އެހެންކަމުން އާޒިމާގެ ގާނޫނީ ލަފާ ރައީސް ޔާމީން "މިސް ވާނެ" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.