ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ބީއެމްއެލް

ތެދު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ބީއެމްއެލް ޝަރީފްގެ މައްސަލަ ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ވިސްނަނީ!

  • ޝަރީފު ދޮގުމައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް
  • "ނޮޓް ނެގޯޝިއަބަލް" ޗެކްތައް ބީއެމްއެލުން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ޖިނާއީ ކުށް އުފުލިދާނެ ކަމެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 11:08 7,439

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގައި - މަޖިލިސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި, ތެދު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނެގުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޝަރީފު މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށާއި, އެ ސިޓީގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އަލުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝަރީފު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެގޮތަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެ މަޖިލީހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަމުގެ ތަހުޤީޤު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ބޭންކުގެ އިސްވެރިން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ. އެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް މެމްބަރަކު "ނޮޓް ނެގޯޝިއަބަލް" ޗެކްތައް ބީއެމްއެލުން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވޭތޯ އެއްސެވުމުން ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ޗެކް ކްރޮސް ކުރުމުގައި އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭ ޗެކެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅެނީ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން " ނޮޓް ނެގޯޝިއަބަލް ޖަހާފައި ކްރޮސް ކުރުމުން ކަމަށެވެ. . ނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީ ނިމުނުފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ބީއެމްއެލްއިން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ "ނޮޓް ނެގޯޝިއަބަލް" ޗެކްތަކެއް ދައުރުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޝަރީފުގެ ސިޓީގައި އޭނާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެކަން އެނގިނުގަންނަވާކަމަށާއި، އެކަން ސަމާލުކަމަށް އައީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ޗެކްތައް ދައުރުވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެދި އެ ޗެކުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މުތާލިއާ ކުރުމަށްފަހު ސައްހަ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އިއްޔެގަ އާދީއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ވަނީ ވިދާޅުވެފާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ތެދުބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކަވާކަމަށް ދެކެވިގެން މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފިޝަލެއްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައި. އެގޮތަށް އެދުނު ފަހުން މި ދެންނެވި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފިޝަލް އަނެއްކާވެސް އެބައޮތް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައި އެސިޓީގައި ބީއެމްއެލްގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވަނީ އެބޭފުޅާ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރުގައި ލިބިފައިހުރި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެއްކެވީކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި ބައެއް ޗެކުތައް އެބޭފުޅާއަށާއި އެބޭފުޅާގެ ބޭންކަށް ފެނިފައިވާކަމަށް. އެހެންކަމުން އެ ޗެކުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެބޭފުޅުން މުތާލިއާކޮށްފައި އެބޭފުޅުން އެކަމާއި ގުޅޭ ސައްހަ މައުލޫމާތު އެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އެބޭފުޅުން ފޮނުއްވާނެކަމަށް.

~ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޝަރީފު އެގޮތަށް ވިދާޅުވުމުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި މުގައްރިރާއި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްފަހު ފުލުހުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ އަލުން އަނބުރާ ގެންނެވުމަށް ވިސްނަވާނެކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ޖިނާއީ ކުށް އުފުލިދާނެ ކަމެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތައް ހާޒިރުކޮށް އަންނަނީ މަޖިލީހުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބީއެމްއެލްއާއި، އޭސީސީ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް