ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ފަށައި ހެކި ހުށައަޅަން ފަސް ދުވަސް

  • ދައުލަތުން އިތުރު ދެ ހެކިން ހުށައެޅި، ބަލައެއް ނުގަނޭ
  • ޔާމީންގެ ފަރާތުން ދިފާއުގައި ހުށައެޅި ފަސް ކަންތައް ވެސް ބަލައެއް ނުގަތް
  • އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމާލުމަށްފަހު ޝަރީއަތް ވަނީ ފަށާފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 17:50 2,884

ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ޔާމީން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމައި ޝަރީޢަތް އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ވަނީ ފަސް ކަމެއް ދިފާއުގައި ހުށައަޅާފައެވެ.

1. ކުރި ކުށް ސާބިތު ކޮށްފައި ނުވާކަން

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލު އަބްދުﷲ ޝިޔާޒު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ކުރީ ކޮން ކުށެއްކަން އަދި ހަވާލާދީފައިވާ ކުށަކީ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް ނުވާކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން އެދައުވާ ސާފު ކޮށްދެމުން ބުނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލަން ޔާމީން މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށް ފާހަގަ ވެފައިވާކަމަށާއި އެގޮތަށް އެމަނިކުފާނު ކަންތައްތައް ކުރެއްވީ އެއީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ކަމަށެވެ.

2. ދައުވާ ކުރާ ކުށަަކީ ކޮން ވަގުތެއްގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ސާފެއް ނުވޭ

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުއްވި ދެވަނަ ހުށައެޅުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްކަމުގައިވާ ރައީސް ޔާމީން ކުށް ކުރީ ކޮންވަގުތެއްގައި ކަން ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އިސް ގާޒީ ހައިލަމް ވަނީ ދައުލަތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަގުތަކީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ހާލަތްތަކެއް ނޫންކަން ޝަރީއަތަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާވަރަކުން އެކަން އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހައިލަމް ވަނީ ދެވަނަ ހުށައެޅުން ވެސް ބަަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

3. ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއަކީ ހަމަހަމަ ކޮށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާއެއް ނޫންކަން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަން ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ވަދެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ މައްސަލަ ނުބަލާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމުގައި ހަމަހަމަކަމެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ބުނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށް މިހާރުވެސް މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހުކުމް ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާޒީ ހައިލަމް ވަނީ އެ ހުށައެޅުން ވެސް ބަލައި ނުގަންނަކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

4. އެދައުވާގައި އެމްއެމްއޭގެ އެފްއައިޔޫގެ ނިންމުން ހިމަނާފައި ނުވާކަން

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްއޭއިން ނެރުނު އެސްޓީއާރު( ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް)އަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެ ރިޕޯޓް އެފަރާތަށް ލިބިފައި ނުވާކަން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅިއެވެ.

ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން އެމައްސަލަ ފަށާފައި ވަނީ ވެސް އެފްއައިޔޫގެ ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެރިޕޯޓު ލިބެން ނެތީ އެއީ ސިއްރު ރިޕޯޓަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. ގާޒީ ހައިލަމް ވަނީ އެ ރިޕޯޓް ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި ރިޕޯޓް ނެތި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގީ އިދާރާއަކަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ އެ ނުކުތާ ވެސް ބަލައިނުގަންނަން ނިންމަވާފައެވެ.

5. އަދީބާއި ޒިޔަތު ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށައެޅުމުން އެކަމުގައި އަދާވާތްތެރިކަން އޮންނާނެތީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާތު އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހެކި ދެއްވާއިރު އަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ޝަރީއަތުގައި ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އަދީބުގެ މައްޗަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަދީބުގެ ހިތްޕުޅުގައި އަދާވާތްތެރިކަމެއް އޮވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ޒިޔާތު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމުގެ ރައްދުގައި ގާޒީ ހައިލަމް ވިދާޅުވީ ކުށެއް ކޮށްގެން ތަހުގީގުކޮށް އަދަބު ލިބިގެން ދިޔުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް އަދާވާތްތެރިވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ ދެ ހެކިންގެ ހެކި ބަސް ނެގުމުގައި އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުއްވި ފަސް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ޝަރީޢަތުން ބަލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ. އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ހައިލަމް ވަނީ މައުޟޫއީ ގޮތުން ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ ޝަރީއަތް ފަށާފައެވެ.

ޝަރީއަތް ފެށުމުން ދައުލަތުން ވަނީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަފައީ ހެއްކާއި ކިތާބީ ހެކި ވެސް ހުށައަޅާފައވެ.

ޝަފައީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސަން ލުތުފީއާއި، އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާތާއި، މުހައްމަދު ވަސީމާއި، ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރާއި، ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑް މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ލުވެއިޒް އާއި މުހައްމަދު ޝަރީފު ވަނީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައެވެ.

ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި އޭސީސީއިން ހެދި އެސްކޮރޯ އެކައުންޓް އެއްބަސްވުމާއި، އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓާއި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި، ރައީސް ޔާމީން އޭސީސީއަށް ދިން ބަޔާނާއި، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޓްރާންސްސެކްޝަންތަކުގެ ޗެކްތަކާއި، ސްލިޕްތަކާއި، ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓްތަކާއި، ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ދައުލަތުން ވަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގެ ފަހުން ދެ ހެކި ހުށައަޅާފައެވެ. އެއީ އެސްއޯއެފް މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފާއި އަހްމަދު އިސްފާހު އެވެ. ނަމަވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވީ އެ ދެހެކި ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކި ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނުމުން ގާޒީ ވަނީ ފަސް ދުވަސް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ދެން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ބާއްވާނެ ދުވަހަކަށް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް