އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރިޕޯޓު - ރިޕޯޓް

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާއެކު ހައްލު ކުރަން އޮތް މައްސަލަތައް ފުނިޖެހިފައި

  • ގައުމުގައި ބަލަން އޮތީ ހަމައެކަނި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކެއް ނޫން

ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
hirigaahusham

ކ. މާލެ 20 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 17:24 4,923

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު - ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމުގައި އޮތް މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ސަރުކާރަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތައް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވި ރައީސް ޔާމީން ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގައި ގައުމަށް އުފަން ކުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުން ފެށިގެން ގޮސް ބިދޭސީންގެ އަދަދު މަތިވުމުން ހައްލު ކުރަން އޮތް މައްސަލަތައް ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅުއަޅާއިރު ސަރުކާރުން ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހެއެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މިރާއްޖޭގައި އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެއެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި 60 ހާހެއްހާ މީހުންގެ އަތުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުއްދައެއް ނެތެވެ. އަދި އެމީހުން ގެނެސް މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލުމުން އެމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ހޯދަދޭން މިއަދު ޖެހެނީ ސަރުކާރަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ކަމަށް ބަލާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުގެ އޭރުގެ ވެރިން މުއައްސަސާތަކަށް ހާޒިރުކޮށް އިތުރަށް ސުވާލު ކުރުން އޮތީ ފެށިފައެވެ.

ކުރިން އޭސީސީއިން އެމައްސަލަ ބަލާފައި އޮތަސް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކާ، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބުމުން މައްސަލައިގެ 6 ފަރާތް ހޯދާ ބަލަން ފަަށައިފިއެވެ. ފައިސާތައް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާ ބެލުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުގައި އެކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް އެއްބަޔަކު އެތިބީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުން ދޮގު ހެދުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކަންކުރާ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ތަހްގީގުކޮށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގައި ބެލޭ މައްސަލަތަކުގެ ބާރު ހުރި މިންވަރު އަންގައިދިނުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

ހައްލުކުރަން ޖެހޭ މައްސަލަތަކާ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ކިޔުގައި އޮތް އެއް މައްސަލައަކީ ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުވައިފައި އޮތް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ މައްސަލައެވެ. މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފެށުން އޮތީ ކުޑަތަންވެފައެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރިން އަޑު އިވިފައިނުވާ އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދިވެހިންނަށް އަޑުއިވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ޝަރީއަތުގެ ކުރިމައްޗަށް މީގެ ކުރިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހާޒިރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރި އެތައް ބޭފުޅުންނަކަށް އެކުރެވުނީ ކުށް ހީއެއް ކަމަށް މިހާރު ގަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް