ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ބޯޓު އޮޕަރޭޓަރސް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް

އެލިޔާ އާއި އެމް.އައި.ޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޯޓު އޮޕަރޭޓަރސް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

  • މި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމަކީ ލޯންޗްތަކުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން ގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް
  • ޕްރޮގްރާމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ކަންކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ހުނަރާއި ފަންނީގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިފައިވޭ
  • މި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދިޔައީ މިމަހުގެ 16 އިން 18 އަށް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 18 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 19:28 2,545

ބޯޓު އޮޕަރޭޓަރސް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހާޝިމް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ - އާކައިވް

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އައި.ޓީ) ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިން ދުވަހުގެ ބޯޓު އޮޕަރޭޓަރސް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމް.އައި.ޓީ ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހާޝިމްއެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމަކީ ލޯންޗްތަކުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަމުން ގެންދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވި އެއްޗެއްގެ އަގު ހިފެހެއްޓޭނީ އެމީހެއްގެ ވަޒީފާގެ ތެރޭގައި އެކަންކަން ބޭނުން ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ ވެލިއު އަދާކުރެވޭނީ އެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުގަ، އެދުވަހެއްގެ ޓާސްކުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުން. އެމީހެއްގެ ޖޮބް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ތެރޭގައި އެކަން ބޭނުންކުރުމުން

~ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހާޝިމް

ޕްރޮގްރާމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ކަންކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ހުނަރާއި ފަންނީގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފަސްޓް އެއިޑް ދޭނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތާއި ދިމާވެދާނެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތްތަކުގެ ހުނަރު ބައިވެރިންނަށް ދެވިފައިވާނެ ކަމަށާ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވި މެރިޓައިމް ގަވާއިދުތަކަށް ކެޕްޓަނުން އަހުލުވެރިކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް އެމް.އައި.ޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލައު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމުން ދަސްވި ކަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފަން ވާނެ ކަމަށާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް މި އުނގެނުނު ކަންކަން ދަސްކޮށްދޭން ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ މިތަނުގައި ދަސްވި ކަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފުން އަދި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ދަސްވި އެއްޗެހި ކިޔާދޭންވާނެ، މި ކަންކަމުގެ ބޭނުން ނުހިފާނަމަ މިތަނުގައި ތިބުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

~ އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލައު އަލީ

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއިމެދު، ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އަދި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަމަލީ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއާއި އެމް.އައި.ޓީގެ މުވައްޒިފުންގެ އިތުރަށް ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންވަނީ މާލޭގެ ހާބަރ ސަރަހައްދު ސާފު ކޮށްފައެވެ. މިކަން ކުރެވިގެންދިޔައީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެސް ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދިޔައީ މިމަހުގެ 16 އިން 18 އަށެވެ. ޕްރޮގަރާމްގައި އެކި އެކި ރިސޯޓްތަކުންނާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅޭ ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން ޖުމްލަ 38 ފަރާތެއް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޓްރެއިނިންގ ހާސިލް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއީ އެލިއާއިން މި ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާ 6 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި މި އަންނަ އަހަރުގައި ވެސް އާ ބައިވެރީންނާއެކު މި ޓްރެއިންނިންގް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެނެދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދިވެހިންގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝްއިން، ނައިޖީރިޔާ އަދި މަޑަގަސްކަރައިގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް