ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސް 2019

ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މޮރިޝަސްއަށް އައީ ބޮޑު އުންމީދަކާއެކު

  • މިފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ 15 މެޑަލް ހޯދުމަށް

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 18 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 03:10 4,184

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް - އެމްއޯސީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްއަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 08:18 ގައި ފުރިއިރު ހުރިހާ އެތުލީޓުން އަދި އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ހިނިތުންވުމެވެ. އެކި ކުޅިވަރުތައް ގައުމީ ލެވެލްގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން، ގައުމީ ރޫހެއްގައި، ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން މޮރިޝަސްއަށް އާދެވުނީ ހޯމަ ދުވަހު މެންދުރު 12:25 ހާއިރެވެ.

މުޅި ދަތުރުގައިވެސް އެތުލީޓުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ އެކުވެރިކަމެވެ. ވަކި ކުޅިވަރެއް ނެތެވެ. ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންވެސް ވަރަށް އެކުވެރިއެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެދޭ ރީތި މަންޒަރުތައްވެސް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އެންމެންވެސް މިފަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްއާ ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ވަރުގަދަ އަޒުމަކާއެކުގައެވެ. އެ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ މި ގޭމްސްގައި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 15 މެޑަލްގެ ޓާގެޓް ހާސިލު ކުރުމެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ހަސަން ސާއިދު

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި މަޝްހޫރު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ބުނީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސްއަށްފަހު ކުޅުންތެރިންނާއި، އޮފިޝަލުން އަދި މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ޕްލޭނަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، ތަމްރީންތަކެއްވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަޖުފާން ބުނީ، މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީޒްގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވާދަކޮށް އެކިވަރުގެ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އައިއޯއައިޖީއަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައިއޯއައިޖީގައި ބެޑްމިންޓަންއިން ވާދަކުރަނީ ހަތް މެޑަލްއަށްކަން ފާހަގަކުރަމުން އަޖުފާން ބުނީ، އެ ހަތް މެޑަލްވެސް ހޯދުމަށް ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ބުނީ، މިފަހަރު ރާއްޖެއިން 15 މެޑަލްއަށް ޓާގެޓް ކުރުމުން ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށާއި، އެއަށްވުރެ ގިނައިންވެސް ރާއްޖެއަށް މެޑަލް ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އަޖުފާން ބުނީ، އެމްއޯސީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި އެސޯސިއޭޝަންތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ އެތުލީޓުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އަޖުފާން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ މުސްތަގުބަލު ވަރަށް އުޖާލާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ބުނީ، މިފަހަރު އެތުލެޓިކްސްއިން ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަކީ ފަސް މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހެދި ތަމްރީންތަކާއެކު އެ ޓާގެޓަށް ހާސިލުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސާއިދު ބުނީ، 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އައިއޯއައިޖީ އާއި މިފަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ، އެފަހަރު ޖަމައިކާގެ ހެދި ވަރުގަދަ ތަމްރީންތަކަށްފަހު ދިޔައީ މެޑަލް ބަލާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސާއިދު ބުނީ، މިފަހަރު ގޭމްސްއަށް ތަމްރީން ހަދަން ލިބުނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ޓާގެޓް ކުރާ ފަދައިން މިފަހަރުވެސް ޓާގެޓް ކުރާނީ ރަން މެޑަލް ހޯދަން ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ސާއިދު ބުނީ، މިފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން 15 މެޑަލްއަށްވުރެ ގިނައިން ހޯދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ރަފާ ބުނީ، މިފަހަރު ގޭމްސްއަށް އައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި، އުންމީދު ކުރަނީ ޓީމް އިވެންޓުން ރަން މެޑަލްއަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓުންވެސް މެޑަލްއަކަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޓީޓީންވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަށް ވާސިލުވެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ރަފާ ބުނީ، ހުރިހާ ކުޅިވަރަކުންވެސް ޓާގެޓްކުރާ ވަރަށް އަދި އެއަށްވުރެވެސް ގިނައިން މެޑަލް ހޯދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރާ ޔޫތު ކޭމްޕްގެ އޮފިޝަލް އިސްމާއިލް ރިފާއު (ޗިޗޫ) ބުނީ، މިފަހަރުގެ ގޭމްސްއަށް ރާއްޖެއިން ވަރަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް

އެމްއޯސީގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އަހުމަދު މަރުޒޫގު ވިދާޅުވީ، މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއިން މި ގޭމްސްއަށް އަޒުމެއް ކަނޑައެޅި ކަމަށާއި، އެ އަޒުމަކީ މި ގޭމްސްގައި 15 މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މޮރިޝަސްއަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް އައީވެސް އެ އުންމީދާއެކުގައި ކަމަށާއި، އެނބުރި ރާއްޖެ ދާނީ އެ 15 މެޑަލް ހިފައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަރުޒޫގު ވިދާޅުވީ، އެހެން ފަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މިފަހަރުގެ ގޭމްސްއަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކުންވެސް ކުރިމަތިލީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޓާގެޓްތަކާއެކުގައި ކަމަށާއި، ވަރަށް ދުރާލާ ގޭމްސްއަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކުންވެސް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ބައެއް އެތުލީޓުން އަދި އޮފިޝަލުން މޮރިޝަސްއަށް އައި މަގުމަތީގައި ފްލައިޓްގައި ފާޅުކުރި ޝުއޫރުތަކެވެ. އެ އެތުލީޓުންނާއި، އޮފިޝަލުންގެ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ގައުމު ފަހުރުވެރިވާފަދަ ކާމިޔާބީއެއް ގޭމްސްގައި ހޯދަން ރާއްޖޭގެ މުޅި ކޮންޓިންޖެންޓް ވަނީ ކެތްމަދުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް