ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް 2019

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ބިލްގެ ރިޕޯޓް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް 3 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް

  • ގިނަ ބިލްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީތަކުން ދަނީ ކުރަމުން
  • ވިސްލް ބްލޯވަރ ބިލްގެ ބަހުސް ވަނީ ނުނިމި
  • ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ބެންޗުގެ އަދަދު 5 އިން 7 ބަދަލުކުރުމަށް ކޯޓްތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 17:19 | 2,594

މަޖިލިސް ޗެމްބަރުގައި މެމްބަރުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ބިލްގެ ރިޕޯޓަށް އިތުރު އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވާ މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އިތުރު ތިން ދުވަސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ދެއްވައިފިއެވެ.

އަންގަރާދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓަށް އިތުރު އިސްލާހުތަކެއް ހިމަނަން ބޭނުންވާތީ، ދުވަސް އިތުރުކޮށް ދެއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެއްވާ ކަމަށާއި، ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނިންމުމަށްފަހު ފޮނުއްވައިދެއްވަންވާނެ ކަމަށެވެ. މި ބިލް ދިރާސާ ކުރެއްވީ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް އައިރު މަޖިލީހުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ނިމިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ އަންގަރާދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. މަޖިލީހުގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ވިސްލް ބްލޯވަރ ބިލްގެ ބަހުސް އަދި ނިމިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ތަރިކައިގެ ބިލް ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން އަދިވެސް ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބިލްވެސް އަދި އޮތީ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި ކަމަށެވެ.

ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް ބިލް އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނައިރު، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މާލީ އިނާޔަތް ބޮޑު ކުރުމާއި ބެހޭ ބިލްގެ ބަހުސް އަދި ނިމިފައިނުވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ބެންޗުގެ އަދަދު 5 އިން 7 ބަދަލުކުރުމަށް ކޯޓްތަކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅުނު އިސްލާހު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި،އެ ރިޕޯޓް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަަމަށެވެ. އަންގާރަދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ބަހުސްކޮށް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލިސް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.