އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ވިޔަފާރި - ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެވޯރޑްސް

ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެވޯރޑްސް ގެ ފަސް އެވޯރޑެއް ޖުމެއިރާއަށް

  • ސްވަރނާ ރެސްޓޯރެންޓް އޭޝިއާ ބައްރުގެ "ބެސްޓް އިންޑިއަށް ކޫޒީން" އަދި "މޯސްޓް ލަގްޒަރިއަސް އެމްބިއެންސް" އެވޯޑް ހާސިލްކުރި
  • ފެނެސީ ރެސްޓޯރެންޓް ވަނީ އޭޝިއާގެ "ބެސްޓް ފްރެންޗް ކޫޒީން" އަދި "މޯސްޓް ރޮމޭންޓިކް އެޓްމޮސްފެއަރ" އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފަ
  • ޓެލިސް ސްޕާ އިން ވަނީސަރަހައްދުގެ "ލީޑިންގް ލަގްޒަރީ ވެލްނެސް ސްޕާ" ގެ އެވޯޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 08:56 902

ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި-ފެނެސީ ރެސްޓޯރެންޓް - ޖުމެއިރާ

ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެވޯރޑްސް ގެ ފަސް އެވޯޑެއް ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގް ގެ ސްޓޭޓް ހާރމިޓޭޖް މިއުޒިއަމް އޮފިޝަލް ހޮޓެލް ގައި ޖުލައި ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެވޯރޑްސް ގައި އެވޯޑުތައް ލިބިފައިވަނީ ޖުމައިރާގެ ސްވަރނާ ރެސްޓޯރެންޓް، ފެނެސީ ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ޓެލިސް ސްޕާ އަށެވެ.

ސްވަރނާ ރެސްޓޯރެންޓް އޭޝިއާ ބައްރުގެ "ބެސްޓް އިންޑިއަށް ކޫޒީން" އަދި "މޯސްޓް ލަގްޒަރިއަސް އެމްބިއެންސް" އެވޯޑް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ އިރު ރިސޯޓުގެ ފެނެސީ ރެސްޓޯރެންޓް ވަނީ އޭޝިއާގެ "ބެސްޓް ފްރެންޗް ކޫޒީން" އަދި "މޯސްޓް ރޮމޭންޓިކް އެޓްމޮސްފެއަރ" އެވޯޑް ހާސިލް ކޮށްފައެވެ. ސަރަހައްދުގެ "ލީޑިންގް ލަގްޒަރީ ވެލްނެސް ސްޕާ" ގެ އެވޯޑް ރިސޯޓްގެ ޓެލިސް ސްޕާ އިން ވަނީ މި ހަފްލާގައި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލި

ޖުމެއިރާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަމިތް މަޖުމްޑާރ ވިދާޅުވީ ވިދިވިދިގެން ތިން އަހަރު މި އެވޯޑްތައް ހާސިލް ކުރެވުމުން ދޭހަވަނީ ރިސޯޓުން ދެވޭ ކެއުމުގެ ހިދުމަތަކީ ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނަ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ރިސޯޓު ގެ ހިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ގަބޫލު ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ ރިސޯޓަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމުގައެވެ.

" ވިދިވިދިގެން ތިން އަހަރު މި އެވޯޑްތައް ހާސިލް ކުރެވުމުން ދޭހަވަނީ ރިސޯޓުން ދެވޭ ކެއުމުގެ ހިދުމަތަކީ ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނަ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ކަމުގަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރިސޯޓުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ގަބޫލު ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެއް"

~ ޖުމެއިރާ ވިޓަވެލިގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަމިތް މަޖުމްޑާރ

ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ސްޕާ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް އެވޯޑްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޕާތަކަށާއި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކަށް އޮންލޮއިން ވޯޓިންގް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އަރުވާ އެވޯޑްތަކެކެވެ. މި އީ ޖުމައިރާ އިން މި އެވޯޑްތައް ވިދި ވިދިގެން ހާސިލް ކުރި ތިންވަނަ އަހަރެވެ. ޖުމައިރާ ވިޓަވެލި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު " ގްލޯބަލް ހޮޓެލް އޮފް ދަ އިޔަރ" ގެ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް