ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

ބިޝާމް ހުދުފޮތި ކޮޅަކަށްވީތޯ؟

  • ދައުވާތައްކުރެއްވުނީ ގޯސްކޮށް
  • އަދާކުރައްވަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެއްބައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 16:42 14,926

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް - ޕީޖީ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 220 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވާ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަކު ހުންނަން ވާނެކަމަށެވެ. ގާނޫނޫ އަސާސީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަތައް ފެށިގެން އަންނަނީވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނަންވާ ބޭފުޅެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާން ވާނޭ ޝަރުތެއް ބަޔާން ކުރަމުންނެވެ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނެވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ މަގާމުގައި އެ ހުންނަވަނީ އެ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ހަމަވެގެންތޯ؟

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ މައިގަނޑު ވައުދަކީ އަދުލު އިންސާފު ހޯދައިދިނުމެވެ. މާޒީއަށް އިންސާފު ހޯދާ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ބައިވެރިވީ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ވައުދާއެކު ކުރި ކެމްޕެއިން ބަލައިގަނެ ރައްޔިތުން އެ ޕާޓީއަށް ދިނީ އެ ޕާޓީއާ ވާދަވެރި ފަރާތްތައް ހައިރާން ކޮށްލާފަދަ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެކެވެ. މެއި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހުވާކުރި 19 ވަނަ މަޖިލިސް މިހާތަނަށް ފެންނަމުންދަނީ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކި ކޮމިޝަންތައް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން އިސްވެ ތިއްބަވައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުން މަޖިލީހަށާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ފަސްޖެހުމެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މަޖިލީހުގައި މިއަދު އެތިއްބެވި އެތައް މެމްބަރުންނަކާއި އަދި އާއްމު އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ހިމެނޭގޮތަށް ނުހައްގު ދައުވާތަކެއްކުރެއްވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުގައި އަދި މަޖިލީހުން "ޗަކޮއެ ކޮން ރަށެއްތޯވެސް އަހާ ނުލައެވެ".

ދައުވާތައްކުރެއްވުނީ ގޯސްކޮށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ކުރައްވާފައިވާ އެތައް ދައުވާތަކެއް ކުރެއްވިފައިވަނީ ނަހަމައިންކަމަށް އަމިއްލަފުޅަށް އިއުތިރާފްވެ ވަޑައިގެން ކޯޓުގައި އެ ކަންކަމަށް އެވަނީ އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނަހަމައިން އެތައް އެތައް ދައުވާތަކެއް ކުރެއްވިއިރު އެކަންކަން ދިފާއުކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށްފަހު 2018ގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު ކުރިން ކުރެއްވުނު ހުރިހާ ދައުވާއެއް ކުއްލިއަކަށް ގޯސްވި ބޭފުޅަކު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވާ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟

އަދާކުރައްވަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެއްބައި

ގާނޫނު އަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގައި ހ އިން ފެށިގެން ފ އަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ރ ގައި ބުނަނީ ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލުތަކާއިގުޅިގެން ބަލާ ބެލުންތަކާއި ހިންގާ ތަހުގީގުތައް ބަލައި އެކަންކަން ހިންގަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ.

ދާދިފަހުން މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަނިޔާކުރަނިކޮށް ވީޑިއޯ އާއްމުވި ހާދިސާއާގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއް ދެނެހުރި މީހަކުނެތެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ދޫކޮށްލައްވައިގެން ހުންނެވިއިރުވެސް ހޭވެސް ސުވާލު އުފައްދާނެ މުއައްސަސާއެއް ވެސް ނެތެވެ.

މިފަދަ އެތައްކަމެއް ފާހަގަވާއިރުވެސް ޕީޖީ މަގާމުގައި ބަހައްޓަވައިގެން އުޅުއްވަނީ އެކަމަނާ ލައްވައި މީގެ ކުރިން ގޯސްތައް ހެއްދެވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ހުކުމް ނިންމާލެވެންދެން ތޯއެވެ؟ ނުވަތަ މަގާމަށް އެކަށީގެންވާލެއް ބޮޑުކަމުންތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް