ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
އެޓާނީ ޖެނެރަލް

ރައީސް ސޯލިހު މަސްވެރިންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތަކާއެކު މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް ފޮނުވައިފި

  • މިއީ މުޅިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރާ ބިލެއް
  • މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތް ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓުގައި އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ
  • މަސް ގަންނަން އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދު ފަހަރުތަކުން ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ އުސޫލެއް ހިމަނާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 00:11 | 18,851

ރައީސް ސޯލިހު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދާއެކު - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު މަސްވެރިންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި މަސްވެރި އުޅަނދުތަކުން ރާއްޖެއިން ބާނާ މަސް ސީދާ ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ވިއްކޭގޮތަށް މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ 32 އަހަރުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ ބަދަލުގައި، މުޅިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރާ 80 މާއްދާއެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބިލް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ތަޞްދީގުކުރުމާ އެކު 1987 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު އުވިގެންދާނެއެވެ. މަސްވެރިކަމުގެއާ ބިލަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ބިލެކެެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ، އެ ބިލް ހުށައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތަކާއި އެތަކެތީގެ މާހައުލު މުސްތަގުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެތަކެއްޗާއި އެތަކެތީގެ މާހައުލު ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުންކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސްވެރިކަމާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓް ކުރުމެއް ނެތި އަދި ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން (އައި.ޔޫ.ޔޫ. މަސްވެރިކަން) ހުއްޓުވައި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ މަސްވެރިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބިލުގައި ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ހިފާ ބާވަތްތަކާއި މަސްވެރިކަން ކުރާ ބޭނުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތް ކަނޑައަޅައި ގެޒެޓުގައި އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ މަސްވެރިކަމެއް އަމާޒުވެފައިވާ މަސްތައް ދިރިއުޅޭ މާހައުލުގައި އުޅޭ އެހެން ބާވަތުގެ މަސްތަކަކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ އެ މަސްތަކާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ އެ މަސްތައް ބަރޯސާވާ އެހެން ބާވަތުގެ މަސްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ޕްލޭންގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަން ކުރާ ދިވެހި އުޅަނދު ފަހަރުތަކުން، ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މަސް ވިއްކޭނެ އުޞޫލާއި، ދިވެހި އުޅަނދު ފަހަރުތަކުން މަސް ގަންނަން އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދު ފަހަރުތަކުން ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭނެ އުޞޫލުތައް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މަސްވެރިންތަކެއް

ރާއްޖެއިން ބާނާ މަސް، ސީދާ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވިއްކުމާ ގުޅޭ އިޖުރާތުތައް އެ ގާނުނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވާނެއެވެ.

މިގޮތުން، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ސީދާ މަސް ވިއްކޭނީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ކަމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާނެ.

~ އޭޖީ އޮފީހުން ހުށައަޅާ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް

މަސްވެރިކަމުގެ އައު ބިލުގައި އެކުއަކަލްޗަރގެ ސިނާޢަތް ތަރައްގީކޮށް، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައި ޢިގްތިޞާދީ ތަރައްގީއަށް މަގުފަހި ކުރަން ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެކުއަކަލްޗަރ ކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެކުއަކަލްޗަރ ޙަރަކާތްތައް ތަރައްގީކޮށްގެން ޙާޞިލު ކުރަން ބޭނުންވާ އަމާޒުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ކަނޑުން ނުވަތަ އެއްގަމުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.