ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

އެމްޑީޕީ ތެދުވެ ދުއްވައިގަތަސް ޔާމީނަށް އެކަމެއް ނުވާނެ!

  • އެއްވުމަކަށް ގޮވާލުމުން މާ ގިނަ ބަޔަކު ނުނިކުތް
  • ޔާމީންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހްމަތުތައް

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 12:12 16,584

ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން - އަވަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް ވެސް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފިއެވެ. އެކަމާ ވެސް ބޮޑާހޭކިއެވެ. ކޯޓުތަކާއި ދެންވެސް އޮތިއްޔާ އޮތް މަގަކުން ވެރިކަމުގައި ހުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.

އިންތިހާބުގެ ބަލި ގަބޫލްނުކޮށް، ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ މައި ދޮރުމަތީގައި އެއްވަން ފެށި އެއްވުންތައް ފައްޓަވަން ރައީސް ޔާމީން ނުކުންނެވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން އޮވެ، އެ ވެރިކަމުގައި ފާސްކުރި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށެވެ. ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު ތިބިތަން ފެނުނު ނަމަވެސް، އިންތިޚާބުން ބަލިވުމާއެކު އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފިލި އެވެ. އެކަން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގެ ދޮރުމަތީގައި ބޭއްވި އެއްވުންތަކުން ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. އަސްލު ސައިޒު ފެނުނެވެ.

ދެން އޮތީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ އެއްވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. ޔާމީންގެ ސައިޒު އެނގިއްޖެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެެއްވާނެ ކަމަށް ހީކޮށް، ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމަށް މާގިނަ ބަޔަކު ނުދިޔަ އެވެ. އެ އެއްވުން ބާއްވަން އުޅުނުއިރު މައްސަލައަކީ ނޮވެމްބަރު 3 ގެ ހަމަލާގެ މޭސްތިޔާ ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީއެވެ.

ލުތުފީ ފޮރުވައިގެން އުޅެނީކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުން ކައްކުވާލެވިދާނެ ކަމަށް ދެކި އެއްވުމެއް ބާއްވަން އުޅުނު ނަމަވެސް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް އެކަން ވީ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައި ދެއްވުމުން، ދެން ލުތުފީގެ ވާހަކައެއް ވެސް ނުވިއްކުނެވެ. އެހެންވެ، ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ އެއްވުމުގެ ވާހަކަތައް ދިޔައި އެއްވެސް އަމާޒެއް ނެތި އެވެ. އިގްތިސޯދީ ވާހަކަތައް ވެސް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނުދެއްކެވުނެވެ.

ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކޯޓުތައް ތެދުވުމަށް ބާރު އެޅުއްވިނަމަވެސް، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައި ހުރީ އިސްލާހާ ދިމާއަށް ކަމެއް ހަނދުމަފުޅެއް ނެތެވެ. ކޮރަޕްޝަނޭ، ފޭރުމޭ، ޖުޑީޝަރީއަށް ބާރު ފޯރުވުމޭ ވިދާޅުވެ، ދެއްކެވީ މުޅިންވެސް އަމިއްލަފުޅު ވެރިކަމުގައި ކަން ކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެކަމެއް ހަނދުމަފުޅު ހުރިހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.

ޕީޕީއެމް އޮފީސްް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ހޭދަކުރެއްވީ ގަދަބަސް ވިދާޅުވުމުގައެވެ. އަދިވެސް އެކުރައްވަނީ އެމަސައްކަތެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖެހުނު މީހަކު ހިތަށް އެރި އިރަކު ޖަލަށްލާހެން މިހާރު އެކަންކަން ނުކުރާތީ، ހިތުހުރި ވާހަކައެއް ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި އުޅުއްވަނީހެން ހީވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނު އެމަނިކުފާނާއި އަރާހަމަކުރާނެ ދުވަސް އޮތީ މާދުރަކު ނޫނެވެ.

ތިމަން މަނިކުފާނަށް ބާރު ލިބިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުންތައް އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު، ޤާނޫނު އެމަނިކުފާނާއި އަރާހަމަކުރާއިރު ދެން ވެރިކަމާއި ގާތްވުމުގެ ފުރުސަތު އެމަނިކުފާނަށް އޮންނާނެތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ބޮޑު ސުވާލަކީ އެމަނިކުފާނަށް ބާރެއް ދޭން ރައްޔިތުން ރުހޭނެތޯއެވެ؟

އެސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭކަން، އެއްވުމަށް ގޮވާލުމަށް ގޮސް ތިބި ސިޔާސީ މީހުންނަށް ބަލާލުމުން ފެނެއެވެ. ގިނައީ ރައްޔިތުން ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނެ، ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރުމުގެ ޒިންމާތައް އެމީހުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ މީހުންނެވެ. ސްޓޭޖް މައްޗަށް އަރާ ވާހަކަ ދައްކާލާނެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރި މާގިނަބަޔަކު ނެތެވެ.

ނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީން ދަތިކުރުމުގެ ތެރެއިން ވެސް އެމްޑީޕީ މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް ހަނދާންކުރުން މުހިންމެވެ. އެމްޑީޕީ ވެއްޓުނުވަރަށް ވުރެ މާ ބާރަށް ތެދުވެ، ދުއްވައިގަނެ އަތުނުވާ ހިސާބަށް ދިޔަޔަސް، ރައީސް ޔާމީނަކަށް ތެދުވެވޭނެހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީން ހަމައެކަނި ވެއްޓުނީއެއް ނޫނެވެ. ކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެ ވަނީ އެ މަނިކުފާނު ޖެހިފައިވާ ހިބަރު ވަދަކަށް ވެފަ އެވެ. ދެން ނައްޓާލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް