ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 13:42
ވޭން ރުނީ: އޭނާއަކީ މެންޔޫއަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް މޮރީނޯ ވަނީ ބުނެފަ
ވޭން ރުނީ: އޭނާއަކީ މެންޔޫއަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް މޮރީނޯ ވަނީ ބުނެފަ
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
މޮރީނޯ ބޭނުންވަނީ ރޫނީ އާއި އިބްރަހަމޮވިޗް މެންޔޫގައި މަޑުކުރުވަން
 
އިބްރަހަމޮވިޗް ދަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމާ މެދު ވިސްނަމުން

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގައި ވޭން ރޫނީ ބަހައްޓަން ބޭނުންވާކަމާ މެދު 100 އިންސައްތަ ޔަޤީން ކަމަށާއި، ލާޓާން އިބްރަހަމޮވިޗް ވެސް އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖަރު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

މޮރީނިއޯ މިފަދައިން ބުނެފައި މިވަނީ، ޗައިނާގެ ކްލަބަކަށް، ނުވަތަ ކުރީގެ ކްލަބް އެވަރޓަންއަށް ރޫނީ ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ފެތުރިފައިވަނިކޮށް، މެންޔޫގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރޫނީ ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އިބްރަހަމޮވިޗް ހިލޭ ޑީލެއްގެ ދަށުން ޕީއެސްޖީން މެންޔޫއަށް ދިޔައީ އެއް އަހަރަށް ނަމަވެސް، މި އެއްބަސްވުމަށް އަހަރެއްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މެންޔޫގައި އިބްރަހަމޮވިޗް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު، 38 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ މެންޔޫއަށް 26 ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އީއެފްއެލް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ސައުތުހެމްޕްޓަންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށްފަހު، މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްމުން އިބްރަހަމޮވިޗް ބުނީ، ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރު ކުރުމުގެ ކަންތަކުގައި ވާގޮތެއް ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

އިބްރަހަމޮވިޗްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މޮރީނިއޯ ބުނީ، މެންޔޫގައި އިބްރަހަމޮވިޗް މަޑުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފަރ ސީޒަންގައި މެންޔޫއަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގުޅޭއިރު، އިބްރަހިމޮވިޗް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ރޫނީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މޮރީނިއޯ ބުނީ، ރޫނީއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އަންނަ ސީޒަނުގައި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ޓީމަށް ރޫނީ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް