އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ގިގަ ބިޓް

ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ގިގަބިޓް ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ތައާރަފް ކޮށްފި

  • ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީވެސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
  • ގިގަ ބިޓް ސްޕީޑްގެ ހިދުމަތަކީ ފިކްސް ބްރޯޑް 100 އެމްބީބީއެސް އަށް ވުރެން 10 ގުނަ ހަލުވި ހިދުމަތެއް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 30 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 14:27 5,153

ގިގަ ބިޓް ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ދިރާގުން މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެއަށް ގިގަބިޓް ސްޕީޑު ގެ އިންޓަނެޓް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ދިރާގުގެ މައި އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި މި ހިދުމަތް ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކަނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އެވެ.

ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މަލީހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މަގްސަދަކީ ކުރިއަތް އޮތް ތަނުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން ކަމުގައެވެ.

،

"ސަރުކާރުން ވިސްނުން ހުރީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީއެއްގެ އާންމު ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް އެއް މަރުކަޒަކުން އެއް ހެލްޕް ޑެސްކް އަކުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް. އިރާދު ކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް މި ދެންނެވި ހެލްޕް ޑެސްކް ވެސް ނިމިގެންދާނެ

~ ކޮމިއިނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކަނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް

މަލީހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ ވެސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމުގައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހިދުމަތް ތަޢާރަފް ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާރު ލިބެން ހުންނަ ފިކްސް ބްރޯޑް 100 އެމްބީބީއެސް އަށް ވުރެން 10 ގުނަ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ލ. ގަން، ލ.ފޮނަދު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަދި ބ.އޭދަފުއްޓަށް ވެސް މި ހިދުމަތް ލިބިގެން ދާނެކަމުގައެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިރާގުން ކޮންމެ ހިދުމަތެއް ތައާރަފް ކުރިކަމުގައި ވިއަސް އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދަނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ހިދުމަށް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯ ކަމަށެވެ. ދިރާގު ގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 75 ޕަސެންޓަށް މިހާރު ވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ ވެސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމުގައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ހިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހިދުމަތް ތަޢާރަފް ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާރު ލިބެން ހުންނަ ފިކްސް ބްރޯޑް 100 އެމްބީބީއެސް އަށް ވުރެން 10 ގުނަ ހަލުވި އިންޓަނެޓް ހިދުމަތެއް ކަމުގައެވެ.

ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ، ފުއައްމުލަކު ސިޓީ، ލ. ގަން، ލ.ފޮނަދު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަދި ބ.އޭދަފުއްޓަށް ވެސް މި ހިދުމަތް ލިބިގެން ދާނެ ކަމުގައެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިރާގުން ކޮންމެ ހިދުމަތެއް ތައާރަފް ކުރިކަމުގައި ވިއަސް އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ހިދުމަށް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯ ކަމަށެވެ.

ދިރާގު ގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 75 ޕަސެންޓަށް މިހާރު ވެސް ދަނީ ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް