ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ޔުނިވާސިޓީ

ރާއްޖޭގެ ދެޔުނިވާސިޓީ އެއްކުރުމާމެދު ބަހުސްއަކަށް!

  • އިސްލާމީ ތައުލީމު ކުރިއަރުވަން އެނގޭނީ އިސްލާމީ ތައުލީމު ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް
  • ދެޔުނިވާސިޓީ އެއްކުރެވިއްޖެނަމަ ހަރަދު ކުޑަވާނެ

ކ. މާލެ | 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 15:41 | 2,742

އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ - ޓްވިޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)އާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫމް) އެއްކޮށްލާ އައިޔޫމް އުވާލާ ބަހުސްއަކީ މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުސް ކުރެވޭ މައުޟޫއެވެ. އެއްބަޔަކު އެމްއެންޔޫގެ ދަށަށް އައިޔޫމްގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ތާއީދުކުރާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު މިކަމަށް ދަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ. ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދައި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތައް ވެސް ދަނީ ދެމުންނެވެ. މިމައްސަލާގައި ދެޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ހިޔާލު ވެސް ތަފާތެއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ދެކޮޅު ހައްދަވާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސްލާމީ ތައުލީމު ކުރިއަރުވަން އެނގޭނީ އިސްލާމީ ތައުލީމުގެ ތަޚައްޞުޞް މީހުންނަށެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިންނަކީ އިސްލާމީ ތައުލީމުގެ ތަޚައްޞުޞް މީހުން ނޫން ކަމުން، އެމީހުންގެ ދަށުގައި މިޒަމާނަށް ފެތޭގޮތަށް އިސްލާމީ ފެކަލްޓީ އެއް ތަރައްގީކުރެވިގެން ހިގައިދާނެ ކަމަށް އެބޭފުޅުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ. މިދެ ޔުނިވާސިޓީގެ މެންޑޭޓް ތަފާތުއިރު އެއްކުރުމަކީ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެސް ވަނީ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކާވާފައެވެ. ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޝަހުސިއްޔަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކާއި އަގުތައް ދަސްކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، އަދާލަތު ޕާޓީންނާއި، ބައެއް މަޝްހޫރު ޝެއިހުން ވެސް ވަނީ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ ބައެއް ދަރިވަރުން މިކަމަށް ދެކޮޅު ހަދާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގައި އަރަބި ބަހަށް އިސްކަންދީގެން ކިޔަވައިދެމުންދާއިރު، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި އިސްކަންދެނީ އިނގިރޭސި ބަހަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދެޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް ހުންނާނެ ކަމަށް އެދަރިވަރުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ދަރިވަރުން ވަނީ ދެޔުނިވާސިޓީ އެއްކުރުމާއެއްކޮޅަށް ވާހަކަ ވެސް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ވަސީލަތްތައް އިތުރުވުމަކީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެކުދިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިދެ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކުރުމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމު ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއަކީ ރާއްޖެއާއި އިސްލާމީ އުންމަތާ ގުޅުވާލަދޭނެ ފާލަމެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި މުސްތަޤިއްލު އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ އެއް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޚިލާފީ މައްސަލަތަކުގައި އިލްމީ ގޮތުން ފަހު ބަސް ބުނާނެ ތަނަކީ އައިޔޫއެމް ކަމަށާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްލޭންގައި ވާ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކޮށްފިނަމަ ޔުނިވަރސިޓީ ވެގެންދާނީ ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ތަނަކަށެވެ.

އެގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލެވި، މެލޭޝިޔާ ފަދަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެގެންދާނެކަން ޝަހީމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ ޓްރެޑިޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ މޮޑަން ތަނެއް ކަމަށްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖެއަށް ކިޔަވަން އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ފެކަލްޓީއަކީ ވަކި މުސްތަގިއްލު ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ތަނެއް ކަމަށާއި، ގާނޫނީ ފެކަލްޓީގެ ޑީން އަކަށް ހުންނަންޖެހޭނީ ވެސް ޤާނޫނީ ޢިލްމުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އުޞޫލަކީ އެއީ ކަމަށާއި، އިސްލާމީ ފެކަލްޓީއަކީ ތަފާތު ތަނެއް ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެތަނުގެ ޑީން އަކަށް ހުންނަންވާނީ އިސްލާމީ ޢިލްމުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

އުސޫލަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައިވާ އިސްލާމީ ކުއްލިއްޔާ އުވާލައި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށަށް އެބައި ގެނައުން މުހިންމު ކަމަށާއި، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އޮންނަންވީ ހަމަ އެކަނި އިސްލާމީ ތައުލީމުގެ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ބައި ނުވަތަ ޕީއެޗްޑީ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވެސް ޕީއެޗްޑޭ ހެދޭނެ ކަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ބްރޫނާއިގެ މޮޑެލެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ މުނާސިބުގޮތަކީ މިއެވެ. ބުރޫނާއިގައި ސުލްޠާން ޝަރީފް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އުފެދުމާއެކު އެޤައުމުގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (ޔުނިވަރސިޓީ ބްރޫނާއި ދާރުއްސަލާމް- ޔޫބީޑީ) އިން އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ބައި އުވާލީއެވެ. އެހެން ކަމުން އެޤައުމުގައި ދައުލަތުގެ ދެ ޔުނިވަރސިޓީ ހުރެއެވެ. އެއީ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ.

~ ޝަހީމް ވިދާޅުވި

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ

މިމަމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ގާނޫނާއި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްތަކަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީއާ ޖޭޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދެ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކޮށްލުމަށް ތާއީދުކޮށް ބަހުސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ދަރިންނަށް ދެވޭ ތައުލީމަކީ އެންމެ ކޮލެޓީ ތައުލީމު ކަމަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ސަރުކާރު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. ދެ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކޮށްލެވިގެން އިސްލާމީ ތައުލީމު ދެވޭނެ ގޮތަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަށުން އިސްލާމީ ފެކަލްޓީއެއް ހިންގުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދައުލަތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި އިސްލާމިކް ފެކަލްޓީއެއް ތަރައްގީކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފި ނަމަ އެ ފެކަލްޓީގައި އިސްލާމީ އިލްމު ޕްރޮގްރާމްތައް ފުޅާކޮށް އިސްލާމީ އިލްމު ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

2000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާއިރު، 7000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ދަނީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންނެވެ. ދެޔުނިވާސިޓީ އެއްކުރުމަކީ އެތަކެއް ދަރިވަރުންނާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު، ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަންވާނީ ރަނގަޅު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.