ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
މަގޭ ރިޕޯޓް

މިސްރާބު އަދި ހުރީ ރަނގަޅު ދިމާލަށް

  • ފަނޑިޔާރެއް މަގާމުން ވަކި ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ބަހުސްކޮށްފައި
  • ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލިސް ތެރެއިން ވަނީ ފަށާފައި

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 15:44 | 5,656

މަޖިލިސް ޗެމްބަރުގައި މެމްބަރުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން އިވުނު އެއް ޖުމްލަ އަކީ "މަޖިލިސް 19 " ތަފާތު ވާނެ ކަމެވެ. ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލިސްގައި ފައިސާ ގޯނީގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ ކަމަށާއި، މަޖިލިސް ނަޒާހަތްތެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެއަށް، އިތުބާރު ހޯދައިދޭނީ ނަވާރަ މަޖިލިސްއިން ކަމަށެވެ. މިއީ އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިންގައި ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަމުން ދިޔަ ވައުދުތަކެވެ. އެ ވައުދުތައް އަޑުއެހުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޢުލަބިއްޔަތު ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ދީފައެވެ. އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލިސްގެ ސާފު އަޢުލަބިއްޔަތު ދިނުމަށް ފަހު ރައްޔިތުން ހިތާ ހިތާ ސުވާލުކޮށްލަ، ކޮއްލަ ތިބީ މި ކަން އެމްޑީޕީން ކުރާނެތޯއެވެ؟ އެ ވައުދުތައް ވެގެންދާނީ "ނަނާ ހުވަފެން" ތަކަކަށް ތޯ އެވެ؟

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީން ވީ ވައުދުތައް ފުއްދައިދިނުމަށް މަޖިލިސްއިން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މި ވަނީ "ރޮކެޓް ސްޕީޑް"ގައޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަވަސް ސްޕީޑްގައި ހައްލު ކުރަން ބޭނުންވެފައިވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާއެވެ. ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރުން، އެއީ ރައްޔިތުން މި ވަގުތު ފެންބޮވައިގެންފައިވާ އެއް ކަމެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނާއި މެދު އެތައް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ، ފަނޑިޔާރުންގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ފަނޑިޔާރުންނާއި ބެހޭ ގޮތުން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް އޮތީ ފައިލްކޮށް ބާއްވާފައެވެ. ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން މިހާތަނަށް އައިރު ކަހާތަން ހިރުވައި ވެސް ނުލައެވެ.

ނަމަވެސް ނަވާރަ މަޖިލީހާއި އެކު ޖޭއެސްސީ ބެންޗަށް މައްސަލަތައް ފައިލްކޮށްފައި ބާއްވައިގެން، ދެ އަތް އުރާލައިގެން ތިބެވޭކަށް ނެތެއެވެ. އާ މަޖިލިސް ހުވާކުރުމަށް ފަހު، މަޖިލިސްގެ ފަރާތުން ޖޭއެސްސީއަށް ދިޔަ ދެ މެމްބަރުންނާއި އެކު، ޖޭއެސްސީގެ ދުވެލި މި ވަނީ ހަތް ގިޔަރަށް ލެވިފައިވޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ޖޭއެސްސީއަށް ފުރަތަމަ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖޭއެސްސީން މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތަކާއި، މިހާތަނަށް ނިންމާފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް މީޑިޔާތަކަށް ހާމަކުރުމަށެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުންތައް މީޑިޔާތަކަށް ހާމަކުރުމަށް މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބައްލަވަދެއްވުމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބަދަލުތަކާއެކު ތިލަވަމުންދިޔައީ މިހާތަނަށް އައިރު ޖޭއެސްސީ އޮތް ހާލަތެއެވެ. އެތައް ފަނޑިޔާރަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފޮނުވުމުން ، އެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު ނާޅައި އޮތް ކަމާއި، ޖޭއެސްސީއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާ މިންވަރެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އެމްޑީޕީން އަތުކުރި އޮޅާލާފައި ނިކުތީ މި ހުރިހާ އަޑިގުޑަންތަކެއް ގިރާ ކުރުމަށް ފަހު، ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރާށެވެ. ފަނޑިޔާރަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުވުމުން ، ޖޭއެސްސީން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، ދެން ފޮނުވަން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެ ކަމަށް 2 ގަނޑިއިރު ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު، ފަނޑިޔާރު އެ ބަހުސް ކުރެވޭ ދުވަހު ވަކި ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ގާނޫނު އަސާސީން ވަނީ މަޖިލީހަށް ދީފައެވެ. ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ކަމާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މި ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީން ވަނީ މަޖިލީހަށް ދީފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން މި ވަނީ މަޖިލީހަށް ޖެހިފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ގދ. ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައަށް، މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު، އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަން މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ. މިއީ ޖޭއެސްސީގެ ތާރީޚުގައި ވެސް، އަދި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފަނޑިޔާރަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސް ކުރެވި ، ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުއެވެ. ކޮމިޓީގައި މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ފަނޑިޔާރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިއީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިތުރުވެގެންދާ ބޮޅެކެވެ.

އާ މަޖިލިސް ފެށުނުތާ މަހެއްވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު ، މަޖިލިސްގެ މިސްރާބު އަދި މި ދަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ މަޖިލިސް ތިޔަ މިސްރާބުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އާ މަޖިލީހުގެ ފަސް އަހަރަކީ ގައުމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ފާއިދާ ކުރަނިވި، މަންފާ ކުރަނިވި ފަސް އަހަރަށް ވެގެން ދިއުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.