އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ޓްރަމްޕްގެ ޔޫކޭ ދަތުރުފުޅު

ލަދުގަންނަން ޖެހިވަޑައިގެންފާނެތީ ރައީސް ޓްރަމްޕް އިނގެރޭސި ވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ލަސްކޮށްފި

  • ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސީ ޖޫން މަހަށް
  • ދަތުރު ފަސްކުރީ ލަދުވެތި ހާލަތެއް ދިމާވެދާނެތީ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 2 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:18 3,232

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް - ގޫގުލް

މުޒާހަރާތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މި ދަތުފުޅު ފަސްކޮށްފައިވަނީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިނގެރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ހަރުކަށި އެކި ސިޔާސަތުތަކާއި މެދު އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ކުޑަވެގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް، އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރާ ޓްރީޒާ މޭ ދަޢުވަތު ދެއްވާފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުއެވެ. މި ދަޢުވަތު ދެއްވުމާއި އެކު، އިނގެރޭސި ޤަނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މި ދަތުރުފުޅާއި ދެކޮޅަށް އެކި ހަރަކާތްތައް ފަށާފައެވެ.

ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުންނުވާ، ވައިޓް ހައުސްގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޖޫން މަހު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރުފުޅު ފަސްކޮށްފައިވަނީ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ނުރުހުމާއި، ލަދުވެތިކަމާއި ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފާނެ ކަމާއި މެދު ރައީސް ޓްރަމްޕް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

ޖޫންމަހުގެ ދަތުރުފުޅު އޮކްޓޫބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފައިވާއިރު، ރައީސް ޓްރަމްޕް މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު ތަކާއި، އެފަދަ އެހެން ހަރުކަށި ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް، އެހާތަނަށް ހުއްޓޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން އުއްމީދުކުރެއެވެ. ހަމަ މިއަހަރު ޖޫން މަހު ރައީސް ޓްރަމްޕް އިނގެރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ، އިނގެރޭސި ރަނީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން ޔަގީންވާއިރު، އޮކްޓުބަރު މަހު އެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އަދި ހަމަ މިއަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅަށް މި ދަތުރުފުޅު ޝެޑިއުލް ކުރެއްވުމުން، އެ ދުވަސްވަރަކީ އިނގެރޭސި ޤަނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރުކަމުން، ޤަނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ފިއްތުންތަކުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގަންނާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ޓްރަމްޕް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ހަރުކަށި އަދި ޤަބޫލުކުރަން ދަތި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް އެކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު ސިޔާސީ ބައެއް އެނަލިސްޓުން ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސި ދަޢުރު ވެގެންދާނީ އެމެރިކާގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވެއްޓިގެންދާނެ 4 އަހަރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް