އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019

ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019: ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަސައްވުރު ފަސް އަހަރު ތެރޭ ފޯރުކޮށްދޭނަން

  • ހުރިހާ ވައުދެއް ފުއްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް
  • ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި އެކަހެރިވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިއްޖެ
  • ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިނޭންސިން ހަމަޖެހިފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 19:52 4,078

ފޯރަމް އިފްތިތާހުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލުހި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ކުރުނބާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިޔަށް ދިޔަ ފޯރަމް ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ބޭއްވީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހާރިޖީ ވަޒިރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މި ފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ރާއްޖެއިން ހުށައެޅި 70 މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމާއި މެދު ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ހޯދައިދެއްވަން ދިވެހި ސަރުކާރާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އަތު ގުޅާލައިގެން (ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން) މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ

~ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންސެޕްޓް ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުން ދޭހަވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެއްލިފައި އޮތް އިތުބާރު އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އިތުބާރު އަނބުރާ އިޔާދަވުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރައީސުން ފެށިގެން ގޮސް މުވައްޒަފުންނާ ހަމަޔަށް އެއް ވިސްނުމެއްގައި އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔުން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކެވި ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގެ ކޯ-ޗެއަރ މާލީ ވަޒީރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވެސް ވިދާޅުވީ މި ދުވަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު، މި ފަސް އަހަރަށް ރައީސް ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ވައުދުތައް ފުއްދޭނެ ކަމަށާއި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަސައްވުރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ވަފުދުތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލައިގަން އެއް ކަމަކީ ހާމަކަށް ބޮޑު ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އަދި އިންވެސްޓަރުން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ތައުރީފްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކާއި، މާލީ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ރޭޓިންގްސްގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރިކަން މި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް މިހުރިހާ ކަމަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބައިވެރިވީ ވަފުދުތަކުގެ މަންދޫބުން އެރުވި ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް މާލީ އެހީ ލިބިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ހުރިހާ މަޝްރޫއުތަކަކާއި ބެހޭ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ. މި ފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ހުށައެޅުނު މަޝްރޫއުތަކުގެ އަގު 1.6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް 2019 ގެ ތެރެއިން

މި ފަހަރު ބޭއްވުނު ފޯރަމާ އެހެން ސަރުކާރުތަކުން، ހާއްސަކޮށް ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ބޭއްވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްތަކާ ތަފާތުވަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ނޫސްވެރިޔަކު އެހި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މި ފަހަރު ބޭއްވުނީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމެއް ނޫންކަމަށާއި، މިއީ އެކުގައި ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭއްވުނު ފޯރަމެއް ކަމަށެވެ. މި ސުވާލަށް ރައްދުކޮށް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ މި ފަހަރު ހަމައެކަނި ފޯރަމެއް ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މި ފަހަރު މި ކުރިޔަށް ދަނީ ހުރިހާ ވަޒީރުންގެ ބައިވެރިވުމާ އެކީ، ރޭވިގެން، އަގު ކުރެވިގެން ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ފޯރަމްގައި މާލީ އެހީ ހަމަޖެހުނު މަޝްރޫއުތަކަށް އަލި އަޅުވާލާ އަމީރު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ އަރބަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް ވެސް ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވިގެން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މަންދޫބުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެގޮތުން މި ފަހަރުގެ ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި 35 ގައުމެއްގެ މަންދޫބުންނާއި 27 ޖަމިއްޔާއަކުން 170 އަށް ވުރެ ގިން މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދިޔަ ފޯރަމްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް