ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރުން

ފަނޑިޔާރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަނޑަށް ފުރިހަމައަށް ފަނޑިޔާރުން ތަބާވާންޖެހޭ: ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ

  • ގާނޫނު އަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގެ ދަށުން ފަންޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށައެޅުމަކީ ޖޭއެސްސީގެ މައްސޫލިއްޔަތެއް

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 19:44 4,861

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނަށާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ދިނުމާއިއެކު ފަނޑިޔާރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަނޑަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވުމަށް ފަނޑޔާރުންނަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަނޑަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވުމަށް ފަނޑޔާރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އާންމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިން ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަ ބަޔަކަށްވެފައި، ފަނޑިޔާރުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ހުށައަޅާ މައްސަލަތަށް ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ތަހުގީގުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދާކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ދެކޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފަނޑިޔާރުންނާއި ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ހުށައެޅުމުގެ މައްސޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހުރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 159 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޖޭއެސްސީއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސޫލިއްޔަތެއް ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައެޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ތަފާތު ކުރުމެންނެތި ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތައް މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އަދުލު އިންސާފްގެ ދާއިރާއަށް ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އަނެއްކުންގެ ހައްގުތަކާއި މިނިވަން ކަމަށް ރައްކާތެރިވެ އިހުތިރާމް ކުރުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 67 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަސް މަތިކޮށްފައިވާ މައްސުލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި އަދި ގާނޫނު އަސާސީގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ އަސާސި ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް