އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރައީސް ސޯލިހް

ޖޭއެސްސީ ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނީ މަޖިލީހަށް އެކަނި، ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރާނަން: ރައީސް

  • ޖޭއެސްސީ ޖަވާބުދާރީކުރުވޭނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްގެން
  • ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަކަކީ ވެސް އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ތަންތަން
  • ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރާނަން

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 17:59 9,586

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއެކު - ރައީސް އޮފީސް

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ނިންމާ ނިންމުމަކާއި ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެކަނިކަމަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރާނޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އިބްރަހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނުގައިއެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތަންފީޛުކޮށް، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ރައްޔިތުން ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅައި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، އެންމެންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، (ނ) އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއާ އާ މަތިކޮށްފައިވާ ޛިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންކަމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ އެންމެ އަސާސީ ސިފަކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެބާރުތައް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހިންގުން މަތިކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއިން އެކަށައަޅާފައިވާ ތިން ބާރުގެ މައްޗަށައްކަމަށާއި، ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަކަކީ ވެސް އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ތަންތަންކަމަށެވެ. އަދި އެ ބާރުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ތަރުތީބުކޮށްފައިވަނީ އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރަށް އަދި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން އެކަށައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، އެ މުއައްސަސާގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އެ މުއައްސަސާ ޖާވާބުދާރީ ކުރުވޭނޭގޮތްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމާއި، އެކަމުގައި އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އެޅުންކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކަމުގައި ދައްކާފައިވާ މަގުކަމަށްވާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއްގައި އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ހުއްދަ ކުރާކަމެއްނޫންކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް އިށާރަތްކުރައްވާފައިއެވަނީ، ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެމުން އަންނަ އަމުރުތަކަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންދަނީ ފުލުފުލުގައި އަމުރުތައް ނެރެ، ޖޭއެސްސީއާއި ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ ބާރުތައް ކަނޑުވާލަމުންނެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ބަޔާނުގައި އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބާރުތަކާއި، ހުރިހައި މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި، ޤާނޫނުގެ ހަމަތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއެކު، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބުރޫއަރާފާނޭފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުން ދުރުވުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހައި މުއައްސަސާތަކަށް އިލްތިމާސްކުރާކަމަށެވެ. އަދި ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އަސާސީ ވަޢުދުކަމުގައި ވާއިރު، އެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުއްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އަންގާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިގެކުރިން އަމުރެއްކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީ ބުނެފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމަކީ ދިރި، ދެމި އޮތް ނިންމުމެއް ކަަމަށެވެ. އެއާއެކު މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީންވެސް ވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

މަޖިލީހުން ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރުމުން، ހޯމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިތުރު އަމުރެއް ނެރި، ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް އެ މައްސަލާގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ބާތިލްވާނެކަމަށް އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ނިންމާ ނިންމުންތައްވެސް ބާތިލްކަމަށް އެ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް