ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ބާތިލް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

  • ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
  • އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައި
  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ނެރުނު އަމުރަށް ތަބާވަންނުޖެހޭ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމާފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 14:43 6,320

ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްުދުﷲ ދީދީ - ރައީސް އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު އަމުރާ ޚިލާފަށް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ ހަތް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު، އަދުލު އިންސާފުގެ ގާއިމްކުރުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް ލިބެގެންވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި، ހައިކޯޓަށާއި، އަދި ގާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަށު ކޯޓުތައް ކަމަށެވެ. އަދި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުކަމުގައި ގާނޫނު އަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު ފަނޑިޔާރުގެ މަސައްކަތާ ބެހި ނުފޫޒު ފޯރުވައި ހަދައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނޫ އަސާސީ އާއި ގާނޫނު މަނާކުރުމުގައި، އަދި ޝަރީއަތުން ބަލާ އެނޫން ވެސް މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމަކީ ފަހުގެ ނިންމުންކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އެންމެހާ އަމުރުތަކާއި ހުކުމްތަކާއި އަދި ނިންމާ އެންމެހާ ނިންމުންތަކުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ނުވަތަ އެ ނިންމުންތަކުގެ ޝަރުއިއްޔަތާ މެދު ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރެއް އިހްތިޞާސެއް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ދޫސްތުރީ ގޮތުންނާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންނުވާކަން އެނގެން އޮންނަ އިރު ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ޣައިރު ދުސްތޫރީ އަދި ޣައިރު ގާނޫނީ ނިންމުމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ސުޕްރީމޯ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އެ ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އެއަށް ގާނޫނީ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ލިބެގެންނުވާ މުތުލަގު ސިފައެއްގައި ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކޮންމެ އިޖުރާއަތަކީ ވެސް ބާތިލް އިޖުރާއަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ނިންމުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް ނިންމައި މަޖިލިހަށާއި، ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސުޕްރީމޯ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އެ ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކީ އެއަށް ގާނޫނީ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ލިބެގެންނުވާ މުތުލަގު ސިފައެއްގައި ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކޮންމެ އިޖުރާއަތަކީވެސް ބާތިލް އިޖުރާއަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ނިންމުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް ނިންމައި މަޖިލިހަށާއި، ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ނިންމުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކޮށް ދިން މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ފަނޑިޔާރު ދީދި ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސައްހަ ނިންމުމެއް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށްވެސް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް