އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް

ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް – މިފަހަރު ތަފާތުވާނެބާ؟

  • މިއީ މިދިޔަ 10 އަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަލްޓިލޭޓަރަލް އެންގޭޖްމަންޓް
  • ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކައް ދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ
  • އެހީ ދިނުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަސްޖެހުނު އެއްކަމަކީ ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ ދޯދިޔާކަން

ކ. މާލެ | 14 ޖޫން 2019 | ހުކުރު 18:29 | 4,850

ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް އަރުވަނީ - ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގައި ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމްގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ބައިވެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް އައުމަށްފަހު، ދެން އައި ދެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ފެނިގެން ދިޔައީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަހެރި ވެފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއިން އެކި ޤައުމުތަކާއިއެކު ބަދަހިކޮށްފައިވާ ގުޅުންތައް ހީނަރުކޮށް، އެކި ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ރާއްޖެއިން 'ޖެހިގަތެވެ'.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް މިލިއަނެއް ޑޮލަރެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ސިންގަޕޫރާއި، ޔޫއޭއީ، އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާގައި ބޭއްވި ފޯރަމްތަކުން، އެފޯރަމްތަކަށް ޚަރަދުކުރި މިންވަރުވެސް އަނބުރާ ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އަންނާނެކަމަށް އެސަރުކާރުން ބުނިއިރު، މުޅިންވެސް ފެނުނީ ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެވެ. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެންވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާއަކުން ޝައުޤުވެރި ނުވީ ރާއްޖޭގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތުންނެވެ. ޝަރުޢީ ނިޒާމާއި، ވިޔަފާރިގެ ނިޒާމް އޮތީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެއަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

އައު ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް، ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމެއް ބާއްވައި، ރާއްޖެއަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިން ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ބާއްވާ ފޯރަމް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި ފޯރަމް ތަފާތުވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ މިދިޔަ 10 އަހަރުތެރޭ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަލްޓިލޭޓަރަލް އެންގޭޖްމަންޓްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޤައުމުތަކަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެ، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކައް ދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. މި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަސައްވުރު ކިޔައިދީ، އެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭރުގެ މާލީ އަދި އެހެނިގެން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި، ބޭނުންވާ މިންވަރާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން، ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ސަފީރުންނާއި އިސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާނެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އިސްލާހުތަކާއި އަދި ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދޭނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަސްޖެހުނު އެއްކަމަކީ ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ ދޯދިޔާކަމާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އިތުބާރު ނުކުރެވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައު ސަރުކާރާއިއެކު އައި ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދެވުމުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުން ފަހެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގައިވެސް އާދައިގެ މަތިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެއަތް ފުޅާކޮށްފައި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން އަންނާށޭ ބުންޏަސް، އިންވެސްޓްކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް ނެތްނަމަ، އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭނަމަ އިންވެސްޓަރުންނެއް ނާންނާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި އެފަދަ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ބޭރުގެ ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއެވެ. މިފަދައިން ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، ޤައުމުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާތަކާއިއެކު މިފަހަރުގެ ފޯރަމްގައި އެމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ދެން އޮތީ ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާއަކަށް ބެލުމެވެ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެ ބަލައިގެންފައިވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަން، މި ފޯރަމްގައި އެނގިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.