ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މަގޭ ރިޕޯޓު

މަޑު ދުވެލި ދޫކޮށް، ސަރުކާރުގެ ގިޔަރު މަތިކޮށްލަންޖެހޭ!

  • ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސް، ރައްޔިތުން ވަނީ ހިނިތުންކޮށްލާފައި
  • ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ފެށިނަމަވެސް، ރައްޔިތުން އެދޭ ހަލުވި މިނެއްގައި ކުރިއަކަށް ނުދޭ
  • ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫޢަކުން ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އާކޮށްދޭންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 15:39 | 15,685

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް - ރައީސް އޮފީސް

ކަރަންޓުގެ އަގު އެއް ހަމަކުރުމުން ފެށިގެން، ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތާއި، ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާއި، އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމާއި، ވިހެއުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުން ފެށިގެންގޮސް، ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީ، ރައްޔިތުން ހިނިތުންކޮށްލުވާފަ އެވެ. ކޮރަޕްޝަނާއި، ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުކުރޭ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ދަށަށް ދިޔައިރު، ބިރުދެއްކުމާއި، ބިރުވެރިކަމުގެ މާހައުލުން ނިކުމެ، ރައްޔިތުންނަށް ހަމަނޭވާލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދީފަ އެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، އެ މީހަކު ބޭނުން ހިޔާލެއް ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީފައިި އޮތް، މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އޮތް ބިރުވެރިކަމުގެ މާހައުލު، ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ވެއްޓެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ފުރަތަމަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކުގެ މަޝްރޫއުތައް ވެސް ފެށުމަށް އެ ވަނީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ފުރަތަމަ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ފަދަ ހަލުވި މިނެއްގައި ސަރުކާރަށް ނަތީޖާތަކެއް ނެރެދެވިފައިވޭތޯ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ލަސްކަމަށް ބުނެ އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުމުގެ އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ހަޤީޤަތެއްތޯ އެވެ.

ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ކަމެކެވެ. އެކަމެއް ހައްލެއް ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުންް އައީ ކެނޑިނޭޅި ވައުދުތައްވަމުންނެވެ. ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް މިއަދު އިފްތިތާހްކުރެވޭނެއޭ ބުނެ މޮޅެތި ސުރުހީތައް ވެސް ހަދާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު، ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ އެންމެ މަޝްރޫއެއް ވެސް ފަށައިގަނެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބޯހިިޔާވެހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް "ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން"ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދެވިއިރު، އެ ކުންފުންޏަކީ ކިހިނެއް، ކޮންގޮތަކުން ހިނގާ ކުންފުންޏެއް ކަން ވެސް އިނގޭ ރައްޔިތަކު ނެތޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. ކުންފުނީގެެ ދަށުން ހިންގަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމެއް ވެސް އެނގޭ ރައްޔިތަކު ނެތެވެ.

ދެން އޮތީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. ތެދެކެެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބިން ހުއްކުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުމަށް އިއުލާންކުރެވި، ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ވެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުގެ ދަނޑުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، ޓާފް ދަނޑުތައް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވެސް ވަނީ ސޮއިިކޮށްފަ އެވެ. އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ސަރުކަރުން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ އެންމެ ހަލުވި ދުވެލީގައި އެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ނުދެއޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ.

ރައްޔިތުން އެދެނީ ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވި، ހަލުވި ބަދަލުތަކެއް ފެންނަށެވެ. މަގުތައް ހެދުމާއި، ރަށުގެ ބޭރު ތޮށިލުމާއި، ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ކަން އޮތީ ހަމަ ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.

ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް، ފެންނަން އޮތީ ނިމުނު ސަރުކާރުން ފެށި މަސައްކަތް އެކަންޏެވެ. އިތުރު އެއްޗެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

ސަރުކާރަށް ފުރަތަމަ ހަތް މަސް ވެގެންދިޔައިރު، މަސްވެރިންނާއި، ދަނޑުވެރިންގެ ކަންބޮޑވުންތައް އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބޭއިރު، މަސްވެރިން އަދިވެސް ތިބީ ކިރާނެ މަސްކޮޅަށް ހަމަ އަގު ލިބޭނެ ދުވަހެއް އިންތިޒާރުގަ އެވެ. މާލެ ފަޅުން މަސް ދޯންޏަކަށް ޖާގައެއް ވެސް ލިބެނީ ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރެކޭ އެއް ހަމައިންނެވެ. އެކަމުގައި މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ދަނޑުވެރިންނަށް ބެލި ނަމަވެސް، އެވެރިން ޝަކުވާތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ވައުދުވި ގިނަ ބަދަލުތައް ނުފެނި ލަސްވަމުން ދިއުމަކީ މިއަދު ވެސް އެވެރިންގެ ޝަކުވާ އެވެ.

މި ސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުން ކުރާ އުއްމީދުތައް އެހާމެ ފޮނިވެފައި، ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ އެއްވަރަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާތަކެއް ސަރުކާރަށް ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުން ކުރި އުއްމީދުތައް ފެނަށް ދިޔައީ އެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ވަނީ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ދޮރެއް ހުޅުވަދީފަ އެވެ. މިއަދު ސަރުކާރަށް ދެއްކޭނެ އިތުރު ބަހަނާއެއް ވެސް ނޯންނާނެގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް އަވަހަށް ގެނެސް ރައްޔިތުން ހެއްވާލަންޖެހެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.