ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރިޕޯޓު - ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

މިސްކިތުން ނައިބު ރައީސް ފެންނާތީ ތައުރީފުކުރި، ފަހު ވަގުތު ނައިބުގެ އެހީތެރިކަން!

  • އަޝްރަފްގެ ޖަނާޒާގައި ވެސް ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
  • އެމަނިކުފާނު އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ތައުރީފު ކުރަމުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 13:58 32,339

އަޝްރަފް ކާރަށް އަރުވާއިރު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އިރުޝާދު ދެއްވަނީ - ޓްވިޓަރ

ހެލްކަޕްޓަރަށް އަރާވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު، އަނބުރާ ވަޑައިގެން ބޮޑީގާޑު އަރިހުން މައާފަށް އެދިވަޑައިގެނެވިއެވެ. އެއީ ހެލްކަޕްޓަރަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ބޮޑީގާޑު ސެލިއުޓް ކުރުމުން އެ ކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދެއްވުނީތީއެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން އެވަގުތު އެތައް ބަޔަކު ތިއްބެއެވެ. ވަގުތުން ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަސުރުހީތަކަށާއި، މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލީ މިވާހަކައިންނެވެ. އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ރިވެތި އުސޫލުތަކާ ރައްޔިތުންނާ ބާއްވާ ގާތްގުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ރިވެތި މިސާލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު ވެސް މިވަނީ ދައްކުވައިދީފައެވެ. ހާދިސާ ތަފާތުވި ނަމަވެސް ފައިސަލްގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ގައުމު އެމަނިކުފާނަށް ތައުރީފު އޮއްސަނީއެވެ.

އެއީ ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތެވެ. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ހިލާލީގެ ކައިރީގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ހުއްޓައި ސ. ހިތަދޫ މޫންލައިޓްވިލާ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ އަޝްރަފް ސައީދު، (އަސޯ) ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިން ފޯރުކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްއާ އެމަނިކުފާނުގެ ބޮޑީގާޑުންނެވެ.

އެ މީހާގެ ދެތިން ސަފު ފަހަތުގައި ނައިބު ރައީސް ހުންނެވީ. ހުކުރު ނަމާދުގެ ސަލާން ދިނުމާ އެކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެއްޓުނު އަޝްރަފް ވެއްޓޭއިރަށް އޭނާ ނަގަން އެހީވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ. އެމަނިކުފާނުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބޮޑީގާޑުން އައިސް ނަގާގެން ގެސް ކާރަށް އެރުވީ."

~ މަންޒަރު ދުށް މީހެއް

އަޝްރަފް އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިއައީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްގެ ބޮޑީގާޑުން ދަތުރުކުރާ ސެކިއުރިޓީ ކާރުކޮޅުގައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަތާ ގާތްގަނޑަށް ދެ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން އަޝްރަފް ނިޔާވެފައިވާ ކަން ޑޮކްޓަރުން ޔަގީންކޮށްދިނެވެ.

ނިޔާވި އަޝްރަފް

އަޝްރަފް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމުން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އޭނާގެ ފަހު ވަގުތު އެހީވެދިން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިސްކިތުން ދިމާވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްވީޓާގައި އޭނާގެ އެކުވެރިއަކާ އެކު ކުރިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށެވެ. އެގޮތުން މެއި 12 ވަނަ ދުވަހު ފައިސަލް މިސްކިތުގައި އިންނެވި ފޮޓޯއެއް އޭނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މިފޮޓޯ ޓްވީޓް ކުރަމުން އަޝްރަފް ބުނެފައިވަނީ ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތު ފައިސަލް ނަސީމް ފެނިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުކުރު މިސްކިތުން ފެނުނުތޯ ރަހުމަތްތެރިއަކާ އޭނާ ސުވާލު ވެސް ކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިސަލް މިސްކިތުން ނުފެނިގެން ހޯދާފައިވާކަން ވެސް އެކުވެރިންނާ އެކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ.

އަޝްރަފް ނަމާދަށް ދާއިރު، ނައިބު ފައިސަލް އެ މިސްކިތުން ފެންނާތީ އޭނާ ވަނީ ތައުރީފުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އަދި އަޝްރަފްގެ ފަހު ވަގުތު ފައިސަލްގެ އެހީތެރިކަން މިވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލުފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިއީ ކިހާ ބޮޑު އިއްތިފާގެއްތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އިބުރަތެއް ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ދެ ދަރިންނާއި އަންތްބަކު ހުރި އަޝްރަފް ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން އެހިތާމާގައި ބައިވެރިވެޑައިގެން ޖަނާޒާގައި ވެސް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ބައިވެރިވަޑައިގަތެވެ.

އަޝްރަފްގެ ޖަނާޒާގައި ނައިބު ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

އައިޓީ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަޝްރަފްއާ މެދު ނައިބު ފައިސަލް އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ސެލިއުޓްކޮށް އާންމު މީހަކު ބުނީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއްގެ އިހުސާސްތައް މި ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހިތްހެޔޮ ދިވެހި ރައީސުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާއި، މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ވެރިން ކަމަށެވެ.

އިންސާނިއްޔަތު ރީތި މިސާލު ދައްކުވައިދިން ނައިބު ފައިސަލްއަކީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވިއިރު ވެސް ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާއި، އެކަނިވެރިން މައިންނަށް މާލީ ގޮތުން އެހީވެދެއްވައި، ތަފާތު ކޭންޕްތައް ހިންގެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ''ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން'' ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ އެތައް ދަރިވަރުންނަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް އުފަން ރަށް ފުވައްމުލަކަށް ފައިސަލް ވަނީ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ވެރިންގެ ތެރެއިން ނައިބު ފައިސަލްއަކީ މުޖުތަމައުގެ ތަރައްގީއަށާއި އިންސާނިއްޔަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. ނައިބު ފައިސަލްގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްދަލުވި ކުޑަކުއްޖަކާ ސަމާސަ ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

އަޝްރަފް އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިއުމަށް ވެހިކަލްއަށް އަރުވަނީ

ނައިބު ރައީސްގެ މި އަމަލުފުޅުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ހިތްތައް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަތަހަކޮށްފައެވެ. އެތައް ބައެއްގެ އިހުތިރާމް ހޯއްދަވާފައިވާއިރު، ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ވެސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ ބަޔަކާ ސަލާމްކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ގާތްގުޅުން ބާއްވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް