އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ ލީސް ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

  • އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލީ ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެދިގެން
  • އިތުރު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ތަހުގީގުތައް ނިމުމަށް ފަހު

ކ. މާލެ | 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 23:34 | 5,276

އެމްއެމްޕީއާރްސީ: 55 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވޭ - ސަން

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ލީސް ރައިޓްސް (އޯނަރޝިޕް) އާއި ގުޅޭ މުއާމަލާތްތަކާއި، އެތަންތަނުގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުގެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެޑްލީޒް ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުމާއި އެއިން ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުގެ މުއާމަލާތްތައް މަޑުޖައްސާލަން ނިންމީ، ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެދިގެން ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސް ސޯލިހު އުފެއްދެވި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި މިކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް އެދުނީ އެ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންގެންދާ ތަހުގީގުތަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެތީ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ހެޑްލީޒް ރައިޓްސް އަދި ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ބަދަލުކުރުމުގެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓާލަން ނިންމީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގު ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަަހަލަ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގުމަށް އެދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާ މެމޯއެއް ނެރެފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ތަންތަނާ މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ ހިންގޭ ތަހުގީގުތަކަށް ފަހުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިތަންތަނާ ގުޅޭގޮތުން، އެއީ ގާނޫނާ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި އެކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް، ކޮންމެ ތަނަކާ ވަކިން އެ ނިމޭ ތަހުގީގެއް ނިމިގެން ދިޔައިމަ މިހާރު އެއޮތް ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ އިތުރަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއާމަލާތްތައް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އިތުރަށް، އެފަދަ މުއާމަލާތެއް ހިންގަން އުޅޭނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ހެޑްލީޒް ރައިޓްސްއާއި ހިއްސާ ބަދަލު ކުރުމުގެ މުއާމަލާތްތައް އެކަނި ހުއްޓުވަން އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ސަބްލީޒް ރައިޓްސްއާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ވެސް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް ކަންކުރައްވަން ނިންމެވީ އެސެޓްސްތައް "މޫވް" ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަށް ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވާނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ މަޝްވަރާކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް، އެއްގޮތަކަށް ވެސް މި އެސެޓް މޫވް ކުރުމުގެ ޗާންސެއް ނެތް ވަރަށް މި ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބާއްވަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވޭ." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ

މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، އެމްއެމްޕީއާރްސީން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 55 ރަށުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ރަށެއްގެ ހެޑްލީޒް ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުމަށް އެތަންތަނުގެ ވެރި ފަރާތްތަކުން ހިންގާފައިނުވާ ކަން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެއް ސަބްލީޒް ޓްރާންސްފަރ މުއާމަލާތް ހިންގާފައިވީ ނަމަވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު މެމޯއާ އެކު އެ ޓްރާންސްފަރ ވެސް ބާތިލް ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 55 ރަށާއި ފަޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނ. އަތޮޅުން ތިން ތަނަކާއި ރ. އަތޮޅުން 11 ތަނަކާއި ބ. އަތޮޅުން ނުވަ ތަަނަކާއި ޅ. އަތޮޅުގެ ތަނަކާއި މާލެ އަތޮޅުން 11 ފަޅަކާއި އެއް ރަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް 12 ތަން، އއ. އަތޮޅުން ދެ ތަނަކާއި، އދ. އަތޮޅުގެ ހަ ތަނަކާއި ވ. އަތޮޅުން ހަތަރު ތަނާއި މ. އަތޮޅުން ތަނެއް، ދ. އަތޮޅުން ދެ ތަން، ތ. އަތޮޅުން ތިން ތަނެއް ގއ. އަތޮޅުން އެއް ތަނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.