ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 13:30
އެންބީސީގެ ޓްޑޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ބުޝް އިންޓަވިއުދެއްވަނީ
އެންބީސީގެ ޓްޑޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ރައީސް ބުޝް އިންޓަވިއުދެއްވަނީ
ގޫގުލް
ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް
ޑިމޮކްރަސީއަކަށް މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެހެން ބޭނުން: ބުޝް
 
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިނިވަން މީޑިއާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންނުވެ މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް: ބުޝް
 
ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށްޓަކައި މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ ބޭނުން

ޑިމޮކްރަސީއަކަށް މިނިވަން މީޑިއާއެއް ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް، ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޓީވީ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެންބީސީގެ ޓްޑޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ބުޝް ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށްޓަކައި މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީއްސުރެ ބައެއް މީޑިއާތަކަކީ "ފޭކް ނިއުސް"ގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވައި މީޑިއާތަކާ މެދު ވަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުޝްވަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ރަޝިއާ ސަރުކާރާ މެދުވާ އެއްވެސް ގުޅުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލެއް ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ޖަވާބު ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންބީސީގެ ޓުޑޭސް ޝޯގައި ރައީސް ބުޝް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނީ، އަސްކަރިއްޔާގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަނިކުފާނާ ބައްދަލުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރެއްވުމަށެވެ.

"ބާރަކީ އެއަށް ދެވި ހިފާ އަދި އޭގައި ދަބަރުޖަހާ އެއްޗެއް. އަދި ލިބިފައިވާ ބާރު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް މީޑިއާއިން ގޮވާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް"

ރައީސް ޓްރަމްވަނީ ބައެއް މީޑިއާތަކަކީ "އެމެރިކާގެ ދުޝްމަނުން"ކަމުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ބުޝްވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ މުހިއްމުކަން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލާޑިމިއަރ ޕޫޓިންއަށް ވިސްނައިދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިނިވަން މީޑިއާއެއް ބާއްވަން ބޭނުންނުވެ މިނިވަން މީޑިއާއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް،" ބުޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް