ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓްް

ބޮޑެތި ކުށްކުރާ ބިދޭސީންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް މަތީގައި، ނުރައްކަލުގެ ވަރުގަދަ ސިގްނަލެއް!

  • ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • ބިދޭސީންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތް ވަނީ ނުކުޅެދިފައި

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 16:41 11,245

ބިދޭސީންތަކެއް މަގެއްގެ މަތީގައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބިދޭސީންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައަކީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ދެކެވެން ފެށި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ވިސްނުމެއް ނެތި އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެފައި ވަނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މުޅި ދައުލަތް ނުކުޅެދުމެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑެތި ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބުނުވެފައި އޮތް ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައެވެ.

ބިދޭސީންނާ ގުޅުން ހުރި އެކި މައްސަލަތައް އެކި ދުވަސްވަރުގައި ފެންމަތިވަމުން އައިސް، މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް އެ ވަނީ ނުރައްކަލުގެ އިތުރު ސިގްނަލެއް ދީފަ އެވެ. ހަރުދަނާ، އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅިއްޖެ ނަމަ، ކަންކަން ހައްލުނުކުރެވި ބޮޑު ދާހިލީ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރުމުގައި ބިދޭސީން ޝާމިލްވާ މިންވަރު ދަނީ ނުރައްކާވާ މިންވަރަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުން ފެށިގެން ގޮސް، ގޭންގް މާރާމާރިތަކާއި، މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ބިދޭސީން ބައިވެރިވާ މިންވަރު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް ނުރައްކާ ކަމަކީ ބިދޭސީ އެކި "ގޭންގްތައް" ހަދައި، ގޭންގް މާރާމާރީތައް ހިންގާ ކަމެވެ. ނިމުނު އޭޕްރީލް މަހާއި، މި މެއި މަހުގައި މާލޭގައި ހިންގި ގިނަ މާރާމާރިތަކަށް ބަލާލުމުން ވެސް އެކަން އެ އޮތީ ސާފުކޮށް ފެންނާށެވެ.

މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، އެ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހުން، އެ މީހުންގެ އެކުވެރިން އެ ގެންދަނީ މި ފަސްގަޑުގައި ރަހުމު ކުޑަ ގޮތްގޮތަށް މަރަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން މަރާލެވުނު ލުތުފަރުގެ މައްސަލައަށް ބަލާލުމުން ވެސް އެކަން އެ އޮތީ އެހެންކަން ސާފުވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެތައް މަރެއްގައި އެ މީހުންގެ ޝާމިލްވުން އޮވެ، ހައްޔަރުކުރަންޖެހިފައި ވެއެވެ.

މަރާލެވުނު ލުތުފަރުގެ ކަށިތަކެއް - އޭނާ މަރާލައިފައި ވަނީ ވެސް ބިދޭސީންތަކެއް -- ފޮޓޯ: ފުލުހުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ބަނގުރާ ކެއްކުމާއި، އެ ވިއްކުމުގައި ވެސް އެންމެ އިސްކޮށް އުޅެނީ ބިދޭސީންނެވެ. އަދި އެކަން ވަނީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް ވެފައެވެ. މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ވެސް ބިދޭސީންނެވެ. އެ ބޭނުން ކުުރުމުގައި ވެސް ބިދޭސީންނެވެ. ނިމިދޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެއެވެ.

އެވަރުން އަދި ނިމުނީއަކީ ނޫނެވެ. ދިވެހިންނަށް ބިރުދައްކައި، މާރާމާރި ހިންގުމުގައި ވެސް ބިދޭސީން ބައިވެރިވާ މިންވަރު ވަނީ އިންތިހާއަށް އުފުލިފަ އެވެ. ނިމުނު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާ އިން ވެސް އެކަން ސާފުވެެއެވެ. ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން ބިދޭސީން ވަނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފައެވެ. އަދި އެތަނުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ އެ މީހުންގެ ނުފޫޒު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން ތިބެންޖެހެނީ އެ މީހުން ހެއްދި ގޮތެއް ހެދިގެންނެވެ.

ބިދޭސީންތަކެއް މަސައްކަތުގައި - މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައިި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވޭ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މި ގޮތަށް ގޮސް، ބޮޑެތި ކުށްކުރުމުގައި ބިދޭސީން ޝާމިލްވާ މިންވަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮޅުން ލާކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ދައުލަތަށް ނުކުޅެދިފައިވުމެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެސް ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ބޮޑު ވައުދާ އެކު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ނަމަވެސް، އަދިވެސް އުޅެނީ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތެއް ނުފެނިގެންނެވެ. މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ހިސާބުގައި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް އޮތީ ފުނިޖައްސާލާފަ އެވެ.

ނުރައްކަލުގެ މި ވަރުގަދަ ސިގްނަލް ދެމުންގެންދާއިރު، މިއީ މިއަދު އަޅައި ނުލައި ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، މާދަމާ ދިވެހިންނަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން އެބަޖެހެއެވެ. މިއީ އާދައިގެ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ދޫކޮށްލެވެން އޮތް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

ބިދޭސީންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ފެށުނީ ދިވެހިންނާއި، ހިސާބުން ދިވެހިންގެ ސަބަބުންނެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ކުރި ކަމަކަށް ދައުލަތުން ލޯމަރާލައިގެން ތިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ބޮޑުވި މި މައްސަލަތައް ހައްލު ވެސް ކުރަން ތެދުވަންޖެހޭނީ ހަމަ ދިވެހިންނެވެ. ދިވެހި ދައުލަތަށެވެ. ހަރުދަނާ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ ވެސް ހައްޤުތައް ނުގެއްލޭނެ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް