ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުހީ

ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހިޔާނާތް އާ މަޖިލީހުން ބަލާނެ: ބޮންޑޭ

  • ހިޔާނާތުގެ ނުބަލާފިނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ހިޔާނާތެއް
  • ދައުލަތައް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 21 މެއި 2019 | އަންގާރަ 00:34 9,358

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގާފައިވާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލާނެ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާގައި ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ އެ ސަބަބަށް ކަމަށެވެ. އެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް މަޖިލީހުން ނުބަލާފިނަމަ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ހިޔާނާތެއް ކަމަށް ބޮންޑޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ހައްގު ނޫން ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓްތައް ދިން މައްސަލަ އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ މަޖީލިހުން ބަލާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިދިޔަ 18 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ އެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި އެ އިތުބާރު ހޯދުމަކީ 19 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދިޔަ މަޖިލީހުން ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފާސްކޮށްލާފަ ނިންމާލަ ނުކުމެގެން ދިޔަތަން. 140 އަށްވުރެ ގިނަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު. އެއީ ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ވިޔަފާރި މުއާމަލާތްތަކާއި އެކަންތައްތަކާ. އެހުރިހާ އެއްޗަކީ ސައްހަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ކަމަށް ހަދާފަ ނިންމާލީ. ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓުތައް ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ. ބޮންޑޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ އޮޑިޓް ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް އަލުން މަޖިލީހުން ބަލާނެ ކަމަށާއި، ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ހައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ގައުމު ދެންވެއްޓޭ އަދަވަޅު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހައްޖު ކޯޓާ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ވެސް މަކަރާ ހީލަތް ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޔާމީން ސަރުކާރުގެ މީހުންނަށް ފްލެޓު ދީ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު އެތައް މުދަލަކަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަތައް ބަލާ ނިމޭއިރު ގިނަ ބަޔަކު ކުށްވެރިވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު މި އޮތީ އަލުން ގާނޫނީ ދައުލަތެއް ބިނާ ކުރަންޖެހިފައި ކަމަށެވެ.

ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް މި ޒަމާނުގައި މަޖިލީހުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، ނެތީ އިހުލާސްތެރިކަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 19 މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންނަށް އެއިހުލާސްތެރިކަން ފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް