ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ދިވެހިރާއްޖެ - އެމެރިކާ

‫ޖިހާދަށް ދިޔަ މީހުން ގެނެސް ރީހެބިލިޓޭޓް ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް، ބައެއް ގައުމުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ޕޮޒިޓިވް: އެމްބެސެޑަރ ޓެޕްލިޓްޒް‬

  • ‫އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން އާދިއްތަ ދުވަހު އިންތިޒާމް ކުރި ރޯދަވީއްލުމަށް ފަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި‬

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 19:17 3,514

އެމެރިކާގެ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒް - ސަން

ޖިހާދުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާހިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވާން އެ ގައުމަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން އާދިއްތަ ދުވަހު އިންތިޒާމް ކުރި ރޯދަވީއްލުމަށް ފަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި، ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ސީރިއާގައި ތިބި އާއިލާތަކެއް މާލެ ގެންނަން ނިންމާފައިވުމުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށެވެ. ސަރުކާރުން ދަނީ އެ އާއިލާތައް އަނބުރާ ގެނެސް، "ރީހެބިލިޓޭޓް" ކުރާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ދިވެހި އާއިލާތަކެއް ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައި އުޅެމުންދާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މިފަދަ އާއިލާތައް ދިރިއުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ހާލުގައިކަމަށް އެކަމަނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިން ހިމެނޭއިރު، އެމްބެސެޑަރު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތާ މެދު ސަރުކާރުތަކުން ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރުމާއި ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލިން ދިނުމުން ފެށިގެން ގޮސް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ވިސްނުން ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެކަމަނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ފަސޭހަ ޖަވާބެއް އޮތްކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، ޓްޕެލިޓްޒް ވިދާޅުވީ، މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ގައުމުތައް އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކަންތައް ކުރާނެ ޕްރެކްޓިސްތައް ގާއިމްކުރެވި، ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އެމްބެސެޑަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް އެ ގައުމުތަކުން ފިލާވަޅެއް ނެގޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް،" އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެމްބެސެޑަރ ޓެޕްލިޓްޒް ވަނީ އެމެރިކާއިން ދާދި ފަހުން މުރާޖައާ ކުރި ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީގެ ސަބަބުން ދިމާވި އޮޅުން އެރުންތައް ސާފު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

"މިކަންތައް ސާފުކޮށްދޭން ފުރުސަތު ލިބުނީމަ އުފާކުރަން. އެމެރިކާއިން ގަވާއިދުން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީތައް މުރާޖައާކޮށް ޕަބްލިޝް ކުރޭ. މި ޕްރޮސެސްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ އޮޅިގެން ޕޯސްޓް ކުރެވުނީ. އެހެންވެ ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވާ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް އާ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރުނީ، އެކަމަކު އެއީ ކުރިން ވެސް އިން އެޑްވައިޒަރީ. މުރާޖައާކޮށް ނިމުނުއިރު، ސްޓޭޓް އޮފް އެމަޖަންސީ ފަދަ ކުރިން ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތު ވަނީ އުނި ކުރެވިފައި، އަދި ރާއްޖޭގެ ކަންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި،" އެމްބެސެޑަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒްއަކީ އެމެރިކާއިން ލަންކާއަށް ވެސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރަށްވާއިރު، ލަންކާއަށް އޭޕްރިލް މަހު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް އެކަމަނާ ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. 

މި ހަމަލާގައި އެތައް ބައެއް މަރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވާ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ހުރިހާ ގައުމެއް އެކީ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން އެކަމަނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް