ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް

ދީބާޖާ ހުކުމް، ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ބާތިލު ކޮށްދޭން ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

  • އެގޮތަށް އެދުނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 23:51 3,259

ބަންޑާރަ ނައިބު ރިއްފަތު: މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްދޭން އެދުނީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލު ކުރި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަނީ، އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ކޯޓުން އިސް ނަގައިގެން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލާ" ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. އެ އުސޫލު ހަދާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނަމަވެސް ދީބާޖާއަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ "ކަނޑައެޅި ނިޔާގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ނިހާއި ހުކުމެއްކަން" ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިދިޔަ މަހު އެ މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމް އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދީބާޖާއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް އަމަލު ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 23 އިން ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ހުކުމަށް ބަލައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް އަމަލު ކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން މީލާދީ ހަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން، ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން މަހަކު ވަކިވަރެއް ދައްކަމުން ގޮސް ފައިސާ ހަލާކުރާ ގޮތަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި އެ މަހަކަށްޖެހޭ ވަރު އެ މަހަކު ދައްކަމުން ނުގެންދާކަން އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އަންގައިފައިނުވާނަމަ، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޯޓުން އިސްވެ ފަށާނީ ހުކުމުގައި ހުކުމުގައި ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ކޯޓުން ދީބާގެ މައްސަލަ ހިންގަން ފަށާފައި ވަނީ އެ އުސޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބޭއްވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ދެމެހެއްޓިތާ 26 ދުވަސް ކަމާށާއި އޭގެ ތެރެއިން ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ހިނގައިގަތީ 15 ދުވަސް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުން ސިއްރު ކުރީ ގާނޫނުއަސާސީގެ އެފަދަ އަޑުއެހުމެއް ސިއްރު ކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

އަޑުއެހުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ދީބާޖާގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސިވިލް ކޯޓުން މީޑިއާއަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މާލީ ބޮޑު މަސްލަހަތެއް ޝާމިލުވާ މައްސަލައެއްގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުމެއްގައި ކަންހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް އެޅުނު ކަމަށް އޭޖީގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް