ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރިޕޯޓު - އއ.ތޮއްޑޫ

ދޫނިތަކުގެ ލަވަ އަޑުއަހާލަން ތޮއްޑޫއަށް!

  • މިއީ ތޮއްޑޫއަށް ޚާއްސަކޮށް ހެދި ފުރަތަމަ ލަވަ
  • ޅެން ހެދީ ދިވެހި ބަހުގެ އުސްތާޒު އާދަމް ނަސީރު

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 3 މެއި 2019 | ހުކުރު 14:28 8,251

ތޮއްޑޫގެ ކަރާ ހައްދާ ސަރަހައްދު: ފޮޓޯ ޝަރުވާން - ފޭސްބުކް

''މަރުހަބާގެ މޫނެކޭ މިތާގެ ކޮންމެ މޫނަކީ، ހަރުދަނާ ދިވެހި ސަގާފަތޭ އެނގޭހެ ސިއްރަކީ''

ދިވެހިރާއްޖެ، ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވެގެން ދިޔައީ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި ވަމުންދާ މެހެމާންދާރީއެވެ. ދިވެހިންގެ މުނޫމަތިން ނުފިލާ ހިނިތުންވުމެވެ. ދިވެހިންގެ އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމެވެ.

''ކޮންކަހަލަ ގަހެއް ނެތީ މަލެއް އެމޭވައެއް ނެތީ، އަންނަ ދޫނިތަކުގެ ލަވަ އަހަން އެހާ ޒީނަތީ''

މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ފެހި ރަށްތަކާއި، ރީތި ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ބިމެވެ. މިފަދަ މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް، ނުވަތަ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ބޭނުންނުވާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟

 

"ލާމަސީލު މަންޒިލެއް ދުށީމުހޭ މި ބިންމަތިން، ޗާލު ރީތި ތޮއްޑޫއޭ އެއީ ރަށާ މަލަމަތިން"

މިއީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު "ލާމަސީލު މަންޒިލެއް" ގެ ނަމުގައި އާންމުކުރި ލަވައެކެވެ. އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހިމްގެ ހިތްގައިމު ޅެމަކަށް އަބްދުﷲ ޝިފާއު ކިޔާފައިވާ މިލަވައިން އއ. ތޮއްޑޫގެ ރީތިކަން ދައްކާލާ، ގިނަ ބައެއް ހިތް މިވަނީ ދަމައިގެންފައެވެ.

ސްޕީޑްލޯންޗްގައި މާލެއިން ފުރައިގެން އެއް ގަޑިއިރުން ދެވޭ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިކަމާއި، ސަގާފަތާއި، ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުން މި ލަަވައިގައި ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ސިފަކޮށްދީފައެވެ. މަޝްހޫރު 'ވާއު މަގު' ގެ ރީތި މަންޒަރުތަކާއެކު ދަނޑުވެރިން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް މި ލަވައިގައި ވަނީ ދައްކައިދީފައެވެ. ފެހި ދޫލައެއް ފަދައިން ފެތުރިފައިވާ ކަރާ ދަނޑުތަކުގެ މަންޒަރު އަތިރިމައްޗާއި، ރަށުގެ ރީތި މޫދާއި، ކަނޑުގެ ނޫކަމަށް ފޭދިގެން ދާއިރު ރަށުގެ ޤުދުރަތީ ފުރިހަމަކަމުން ގައިން ހީބިހިނަގާހާ ވެއެވެ. ޑްރޯން މަންޒަރުތަކާއި ކަނޑު އަޑީގެ މަންޒަރުތައް އެކުގައި ގަތާލައި، ތޮއްޑޫގެ ވަށައިގެންވާ ރީތި ފަތުރައް ދައްކާލާއިރު، އެމަންޒަރުތަކުން ހިތްފުރެއެވެ.

މާލެއާއި ތޮއްޑޫ އާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ 'އުދުހޭ ތަރި' ދޯނި - ފޮޓޯ: ޝަރުވާން

ހަފްތާ ބަންދުގައި ބޯ ހަމަ ޖައްސާލައި، ހަލަބޮލި ދިރިއުޅުމުން ދުރަށް ޖެހިލުމަށް ތޮއްޑުއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ފަރުވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވެއެވެ. ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުންގެ މެހުމާންދާރީ އާއި ރަށުގެ ފެހިކަމާއި، އެ ފެހިކަމުން ރަށަށް ގެނެސްދޭ ތަރުތީބާއި ރީތިކަން، އަދި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ރީތި މޫދަކީ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނުމައްޗަށްވެސް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދޭ ކަމެއްކަން ޔަގީނެވެ. 

އެވަރުން ނުފުދިއްޖެނަމަ، ތޮއްޑޫ އެ މޭވާއެއްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ތޮއްޑޫ ކަރާގެ ފޮނިކަމުންވެސް ހިތް ފުރޭނެއެވެ.

މި ހުރިހާ ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިފައިވާ ތޮއްޑޫގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ މި ލަވަ އުފެއްދުމަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި އަޙުމަދު ޝަރުވާން ބުނީ މިއީ ދެ މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، ލަވަ އާންމު ކުރަން ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރީ އައު އަހަރާ ދިމާކޮށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގެ މޫނުމަތި ކަމުގައި ރަށުގެ ކަރާ ދަނޑުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުދެއްކޭނެ ގޮތަކަށް ލަވަ އާންމު ކުރަން ބޭނުން ނުވީ ކަމަށެވެ.

''ރޯދައަށް ޚާއްސަކޮށް ކަރާ ދަނޑުތައް މިހައްދަނީ. އެދަނޑުތައް ނުލާ ލަވަ އާންމުކުރި ނަމަ ލަވަ ފުރިހަމަ ނުވާނެ. ތޮއްޑޫ ލަވައެއްވިއްޔާ ކަރާ ދަނޑުތަކާ ކަރާ ފެންނަންޖެހޭނެ'' ޝަރުވާން ބުންޏެވެ.

ޝަރުވާން ބުނީ މިލަވައަކީ ތޮއްޑޫއާ ދުރުގައި ނުވަތަ ތޮއްޑޫއަށް ނުދެވޭ މީހުންނަށް އެރަށުގެ ރީތިކަން ދައްކާލައި، އެރަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަރުވާން ބުނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށަށް ޚާއްސަކޮށް ލަނގިރި ލަވައެއްވެސް ނެރޭނެ ކަމަށެވެ.

''ރަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތައް ކުރަން. ފޮޓޯ ނަގާ ވީޑިއޯ ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރަން. ތަފާތުކަންކަން އަބަދު ވެސް ކުރާ ހިތްވޭ. އެހެންވެ މިދިޔަ އަހަރު ތޮއްޑޫއަށް ޚާއްސަކޮށް ކަލަންޑަރެއް އާންމުކުރިން. މިކަލަންޑަރު ބެހިން ޗައިނާ ރަޝިޔާ، އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާއަށް. އެކަލަންޑަރު ހިފައިގެން ރަޝިޔާ ބަޔަކުވެސް އައި މިރަށަށް'' ޝަރުވާން ބުންޏެވެ.

މިލަވައިގެ ވީޑިއޯ އާއި އެޑިޓިންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރީވެސް ޝަރުވާން އާއި އޭނާގެ ޓީމުގެ މެންބަރުންނެވެ. މިއީ ތޮއްޑޫއަށް ޚާއްސަކޮށް ހެދި ފުރަތަމަ ލަވަ ވެސްމެއެވެ.

ޝަރުވާން އާއި އޭނާގެ ޓީމުގެ މެންބަރުންގެ އެދުމަކީ ދިވެހިންނާއި، ބޭރު މީހުންވެސް ތޮއްޑޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ރަށުގެ މެހުމާންދާރީ އާއި ރީތިކަންމުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގަތުމެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް