ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - އުމަރު އަލް ބަޝީރު

ސޫދާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަޝީރުގެ މައްޗަށް މަނީ ލައުންޑައރިންގގެ ތުހުމަތު

  • ބަޝީރަކީ މިހާރުވެސް އައިސީސީން ހޯދަމުންދާ ފަރާތެއް

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 19:52 2,185

ބަޝީރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު - ރޮއިޓަރސް

މަގާމުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ސޫދާނުގެ ރައީސް އުމަރު އަލް ބަޝީރުުގެ މައްޗަށް މަނީ ލައުންޑައރިންގެ ދައުވާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ހުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް ޝަރުއީދާއިރާގެ ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

އެ މަސްދަރުތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ އިންޓެލިޖެންސުން ބަޝީރުގެ ގެކޮޅު ބަލާ ފާސްކުރިއިރު 351،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރާއި ހަ މިލިއަން ޔޫރޯއާއި ފަސްމިލިއަން ސޫދާން ޕައުންޑް(104،837 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ހުރި ސޫޓް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

"ޗީފް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރވަނީ  ރައީސް ބަޝީރު ހައްޔަރުކޮށް ސުވާލުކޮށް ޝަރީއަތް ކުުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަމުރުކޮށްފައި" ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަސްދަރަކުން ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

"ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޝަނުން ކުރީގެ ރައީސްއާ ކޮބާރް ޖަލުގައި ސުވާލު ކުރާނެ" އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މި ތަހުގީގާއި ބެހޭ ގޮތުން ބަޝީރުގެ އާއިލާ މެމްބަރެއްގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސޫދާނުގެ ހުޅަގުގެ ދާރްފޫރު ސަރަހައްދުގައި ހިންގާފައިވާ ގަތުލްއާއްމުގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ބައިނަލްއްޤްވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުންވެސް ހޯދަމުންދާ ބަޝީރު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ވަކިކޮށްފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާ މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

ޕާނާއި ކާންބޯން ބޭނުން ކުރާ ބައެއް އަސާސީ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގައި ރެއާއި ދުވާލު އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައެވެ.

މަގާމުން ދުރުކުުރުމަށް ފަހު އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޝީރު ބަހައްޓާފައި ހުންނެވީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ. ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް