ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ދަރުމަ ކަމާކެމި، ހަރަކާތް އިފްތިތާހްކޮށްފި

  • މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް
  • މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގެ ތަފްސީލް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 13:28 2,214

ދަރުމަކަމާކެމި ހަރަކާތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވަނީ - އާކައިވް

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށް ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ''ދަރުމަކަމާކެމި'' ހަރަކާތް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

މިހަރަކާތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

މިހަރަކާތާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވީ ދަރުމަކަމާކެމި ހަރަކާތަކީ ﷲގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެން މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލުމާއި އެފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ އަދި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ރައްޔިތުން މިސްކިތްތައް މަރާމާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ނަމަ އެފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓްރީން ހިންގޭ ފަންޑު ފޮށިތައް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްދިނުމާއި، ފަންޑު ފޮށިތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރާކަތެއް ކަމަށެވެ.

''މިހަރަކާތް ކުރިއަށްދާއިރު މިތަނުގަ ހުންނަ އެކި ބޫތުތަކުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ފެންނާނެ. މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު އެގެން ހުންނާނެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި މިސްކިތްތައް އެނގޭނެ. ބޮޑުކުޑަމިން އެނގެން ހުންނާނެ. ހަމައެގޮތަށް މިސްކިތްތައް އަޅާދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހުރި ފުރުސަތުތައް މިތަނުން އެނގޭނެ. ކޮންރަށެއްގައިކަން މިސްކިތް އެޅެންހުރީ އެފުރުސަތުތައް ހުރީ ކޮންކޮން ރަށެއްގައިކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް މިތަނުން މިއަދު ލިބޭނެ.'' މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިސްކިތްތަކާއި، ކުރަން ހުރީކިޔައި މަރާމާތެއްކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޒަކާތުގެ ފައިސާއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޒަކާތުގެ ފައިސާ މިދިޔަ އަހަރު ނުވަތަ އޭނގެ ކުރީގެ އަހަރު ލިބުނީ ކިހައިވަރެއް ކަމާއި، އެފައިސާ ބަލެނިވެރިންނާއި، އެފައިސާ ހަރަދުކުރެވޭ ގޮތާއި އެފައިސާ ހަރަދުކުރެވެމުންދަނީ ކިހިނެތް ކަމާއި މިހުރިހާ ތަފްސީލުތަކެއް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކައި، އެތަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް އެއީ ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ބޫތުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ހިންގޭ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ވެސް ހާމަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

''މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެހީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެއީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިގެންދާނެ ދިވެހި ފައިސާއިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައި އޮންނާނެ ޑޮލަރުން ސަދަގާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެފައި. މިތާ އެތެރޭގައި ފަންޑު ފޮށި ހުންނާނެ ވަޑައިގެން ފަންޑު ފޮއްޓަށް ފައިސާލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި''މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެހީވުމުގެ ހުރިހާ މަގެއް މިނިސްޓްރީން ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ދީނީ ފައްޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 9:00 އިން ހަވީރު 5:30ގެ ނިޔަލަށްށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް