ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 06:50
ސޮބާ ރާއްޖެޓީވީ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި، މެޗަށް ނުކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށް ބުނި
ސޮބާ ރާއްޖެޓީވީ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި، މެޗަށް ނުކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށް ބުނި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
މެޗަށް ނުކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން، ސުޒޭންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހުމަކީ އުފާވާ ކަމެއް: ސޮބާ
ނުކުންނަން ޖެހެނީ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރި ކޯޗަކާއި ދެކޮޅަށް
މި މެޗަކީ ސޮބާގެ ކޯޗިން ކެރިއާގައި ޚާއްޞަ މެޗެއް

 

ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް އުފާވާކަމެއް ކަމަށާއި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށް އެކްލަބުގެ ކޯޗް މުހައްމަދު ސޮބާޙު (ސޮބާ) ބުނެފިއެވެ.

 

ގްރީން ސްޓްރީޓަކީ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުގެ ގޮތުގައި މާލޭ ލީގަށް ކޮލިފައިވެފައިވާ ކްލަބެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެކްލަބުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި އުފުލާލީ ސޮބާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

 

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރާ ގްރީން ސްޓްރީޓް ގޮވައިގެން ހޮނިދުވަހުގެ ރޭ ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށް ސޮބާ ނުކުންނައިރު، ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކީ ސޮބާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކޯޗެކެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ މެޗާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސޮބާ ބުނީ ގްރީން ސްޓްރީޓަކީ ޒުވާން މެނޭޖުމަންޓަކާއެކު އޮތް ތަޖުރިބާ މަދު ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

 

ސޮބާ ބުނީ ޓީމުގެ ސައިޒަށް ބަލާފައި ސީޒަނުގައި ތައްޓެއް ހޯދަން ނުވަތަ ކުލަބުގެ ޓަގެޓަކީ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން ކަމަށް ބުނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންވަނީ ގްރީން ސްޓްރީޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ވަރުގަދަ ނަމަކަށް ހެދުން ކަމަށް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

 

ޓީމުގައި ޓޮޕް ލެވެލް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ތިއްބަސް “ޓޮޕް ޕްލޭޔަރެއް” ނެތް ކަމަށާއި ކާމިޔާބު ހާސިލްކުރެވޭނީ މަސައްކަތްކޮށްގެންކަން ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

 

ސޮބާ ބުނި ގޮތުގައި ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކޯޗުންނާއި ބަލާފައި އޭނާއަކީ އެންމެ ހަގު އަދި އެންމެ އާކޯޗެވެ. އަދި ވިކްޓަރީ އާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ ގްރީން ސްޓްރީޓަކީ އަށްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަށް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

 

"ޓީމެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން، އެއީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި އޮތް އެއްޗެއް ގޮވައިގެން މި ނިކުތީ ވަރުގަދަ ލެވެލްގައި ފައިޓް ކުރަން، ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް މީތި ފަސްޓުގައި ބާއްވަން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން” ސޮބާ ބުންޏެވެ.

 

ސޮބާ އިތުރަށް ބުނި ގޮތުގައި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބުނު ލިބުނު ބަޖެޓުން ގެނެވެން ތިބި އެންމެ ރަނގަޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް