ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އެކްސިޑެންޓުުތައް ގިނަވުން

ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން

  • ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަރާމާތު ނުކޮށް އުޅަނދުތައް ބޭނުންކުރޭ
  • އޯވަރ ސްޕީޑް ވުމުގެ ސަބަބުން 90% އެކްސިޑެންޓް ހިނގާ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 23:59 7,121

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އިބްރާހިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ސައިކަލު ހަވާކުކުރާ މީހުން ޒިންމާ ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މަގުމަތީގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވުމާއި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅަނދުތައް މަރާމާތު ނުކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި، ދުއްވާއިރު ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުވަތަ އޯވަރ ސްޕީޑްގައި ދުއްވުން ކަމަށެވެ.

"ޤާނޫނުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ މިހާރު ލައިސަންސް ނެތި، ސައިކަލު ދުއްވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ގެނެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ޤާނޫނަކު، ޤަވާއިދަކުއެއް ނެތް އެ ސައިކަލު ދިން މީހާ ނޫނީ އެހެން މީހަކު ޒިންމާ ކުރުވޭ ގޮތަކަށް، ހަމަ ޖޫރިމަނާ ކޮށްލާފަ ދޫކޮށްލަން މި ޖެހެނީ، އެހެންވީމާ ހަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަނެއްކާވެސް އޭނާ އެކުށަށް އަރައިގަންނަން ފުރުސަތު އެބަދެވޭ، އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ސައިކަލު އެމީހަކަށް، އެ ކުއްޖަކަަށް ދިން މީހަކު ޒިންމާ ކުރުވޭ ކަހަލަ އުސޫލެއް ނޫނީ ޤަވާއިދެއް މީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އެބަޖެހޭ،" އިބްރާހިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން، ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވައިގެން 1 ޖެނުއަރީ 2019 އިން 31 މާރިޗު 2019 އަށް 2267 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަަމަށާއި އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ އިތުރުން،  އިންސުއަރެންސް ޤަވާއިދަށްވެސް ބަދަލުގެނައިސް ތާރޑް ޕާރޓީ އިންސިއުރެންސް ކޮށްގެން އުޅަނދުތައް މަގުމަތީގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤަވާއިދުތަކެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މަގުމަތީގައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވާ އިތުރު ސަބަބުަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިމާރަތް ކުރުމަށާއި މަގުތަކުގައި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން އެ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްފަހު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ މަގު އާންމުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތަށް އަނބުރާ ގެނައުަމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އަދި އެގޮތަށް ދޫކޮށްލުމުން މަގުމަތީގައި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މެދުވެރިވާކަމަށެވެ.  

" މާލޭގައި މަގުތައް މި ހުންނަނީ ގާއަޅާފައި ކަމަށްވެފައި، އެގާތަށް ނެގުމަށްފަހު އަނެއްކާ ރަނގަޅަށް ތަރުތީބު ނުކޮށް ގާ އަތުރާލާފައި އެބަ ދޫކޮށްލާ، ދޫކޮށްލީމާ އެމަގުމަތިން ދުއްވާ ސައިކަލުތައް އެ އަޑިގަނޑުތަކަށް ޖެހި، ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތައްވެސް އެބަހުރި، ދެން މަގުތައް ހަޤީޤަތުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މެއިންޓެއިން ކުރެވިފައެއް ނެތް، މިހާރު އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަގެންދޭ،" އިބްރާހިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިންސްޕެކްޓަރ އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މަގުމަތީގައި އިމާރަތް ކުރާ ތަންތަނުން ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގައި، މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކަންކަން ހިނގާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

އޭގެ އިތުރުންވެސް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓުތައް ފުލުހުންނަށް ރެކޯރޑް ކުރެވިފައި ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރުގައި 90 އިންސައްތަ ކޭސްތަކަކީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވައިގެން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތައް ކަމަށާއި އެކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ގެނައިސް، ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސިނަމާލޭ ބްރިޖާއި ހައިވޭއިން ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބުރު ކުރި ފަހުން އެތަނުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓުތައް ނިސްބަތުން މަދު ކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް