ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ބިޔޯންސޭ

ބިޔޯންސޭގެ 'ހޯމްކަމިންގ: ފެނިގެންދަނީ އޭނާގެ ކުޅަދާނަކަން

  • ބިޔޯންސޭ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލްގައި އޭނާ ދިން ހުށަހެޅުމުގެ ޑޮކިއުންމަންޓްރީ ފިލްމެއް ރިލީޒްކޮށްފައި

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 23:54 3,382

ބިޔޯންސޭ ކޯޗެލާ ސްޓޭޖްގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލްގައި އޭނާ ދިން ހުށަހެޅުމުގެ ޑޮކިއުންމަންޓްރީ ފިލްމެއް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ.

'ހޯމްކަމިންގ' ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަނެޓް ޓީވީ ނެޓްވޯކެއްކަމަށްވާ ނެޓްފްލިކްސްގައެވެ. އަދި އެއާ އެކު ލައިވް އަލްބަމެއް ވެސް ރިލީޒް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލްގައި 105 މިނިޓްގެ ސެޓެއް ހުށަހެޅި ބިޔޯންސޭ އަކީ އެ ފެސްޓިވަލް ހެޑްލައިން ކުރި ކަޅު ނަސްލުގެ ފުރަތަމަ އަންހެނާ އެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ގިނަ ފަރާތެއް އެ ފެސްޓިވަލަށް 'ބީޗެލާ' ކިޔަން ފެށިއެވެ. ބިޔޯންސޭގެ ފޭނުން ބޭނުން ކުރާ 'ބީހައިވް'އަށް ނިސްބަތް ކޮށެވެ.

ބިޔޯންސޭ ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލްއަށް ތައްޔާރު ކުރި ސްޓޭޖް

އެހެންކަމުން 'ހޯމްކަމިންގ'ގައި ވަނީ އެ ނަސްލުގެ ސަގާފަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަލި އަޅުވާލާފައެވެ. އަދި އެ ޝޯވގައި ބިޔޯންސޭއާއެކު ޕަރފޯމް ކުރި ނެށުންތެރިންނާއި ބެކް-އަޕް ވޯކަލިސްޓުންނާއި ބޭންޑްގައި ބޮޑަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނެވެ.

އަދި މުޅި ފިލްމްގައި ކަޅު ނަސްލުގެ ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަސްތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާޔާ އެންޖަލޫ އަދި ނީނާ ސިމޯން ހިމެނެއެވެ.

ބިޔޯންސޭ އާއި ކޮއްކޮ ސޮލާންޖް

މީގެ އިތުރުން، ބިޔޯންސޭއާއެކު ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް މި ޝޯވގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓް ޖޭ-ޒީ އާއި ކޮއްކޮ ސޮލާންޖް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޝޯވ ގައި އެންމެ ހާއްސަ ގެސްޓުންނަކަށްވީ އޭނާގެ ކުރީގެ ބޭންޑް މޭޓުންކަމަށްވާ ކެލީ ރޯލެންޑް އާއި މިޝޭލް ވިލިއަމްސްއެވެ. ބިޔޯންސޭގެ މިއުޒިކީ ހަޔާތް ފެށުނީ އެ މީހުންނާ އެކު، 'ޑެސްޓިނީސް ޗައިލްޑް' ބޭންޑްގައެވެ.

ޑެސްޓިނީސް ޗައިލޑް

'ހޯމްކަމިންގ'ގައި ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލަށް ތައްޔާރު ވުމަށް ބިޔޯންސޭ ކުރި މަސައްކަތްތައް ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ. ބިޔޯންސޭ ކިޔާދޭގޮތުގައި، އޭނާ ފުރަތަމަ ކޯޗެލާގައި ޕަރފޯމް ކުރަން ނިންމީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ނަމަވެސް ބަލިވެ އިނުމުގެ ސަބަބުން ލަސްކުރަން ޖެހުނީއެވެ. އަދި "އުނދަގޫ ޕްރެގްނަންސީ"އަކަށް އޭނާ އެއްމާ ބަނޑު ދެ ކުދިންނަށް އެ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މަރުހަބާ ކިޔެއެވެ.

ދެ ގަޑި އިރު 17 މިނިޓްގެ މި ފިލްގައި ބިޔޯންސޭގެ ފިރިމީހާގެ އިތުރުން، އޭނާގެ ތިން ކުދިން ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ. އަދި އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅު، ބްލޫ އައިވީ ލަވަ ކިޔާ ތަން ވެސް ފެނެއެވެ.

ބިޔޯންސޭ އާއި ފިރިމީހާ ޖޭ-ޒީ

ބިޔޯންސޭ ކިޔާދޭ ގޮތުން، ރޫމީ އާއި ސަރ ވިހެއުމަށް ފަހު އޭނާ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސް ހޭދަ ކުރީ ޝޯވ މިއުޒިކް ބައިގެ ރިހަރސަލް ގައެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ނެށުންތަކުގައި ވެސް ހަތަރު މަސް ހޭދަ ކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ސެޓްގައި ހިމަނާނެ ލަވައިން ފަށައިގެން ސްޓޭޖްގައި ބޭނުން ކުރާ މެޓީރިއަލްއަށް ދަންދެން ނިންމަނީ ބިޔޯންސޭއެވެ.

'ހޯމްކަމިންގ' ރިލީޒް ކުރުމުން އޭނާގެ ފޭނުން ދަނީ އުފާ ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އޭނާގެ ގިނަ ފޭނުންނަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އޮންނަ ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލްއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާއިރު، އެމީހުން- އަދި ޝޯވ ބަލަން ދިޔަ ފަރާތްތައްވެސް- މި ފިލްމް ދެކެނީ ހަދިޔާ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އާރިއާނާ ގްރާންޑޭ ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލްގައި ޕަރފޯމް ކުރަނީ

ބިޔޯންސޭގެ ވަރުގަދަ ޕަރފޯމަންސްއަށް ފަހު މި އަހަރުގެ ކޯޗެލާ ފެސްޓިވަލް ހެޑްލައިން ކުރީ ޕޮޕް ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އާރިއާނާ ގްރާންޑޭއެވެ. 23 އަހަރުގެ އާރިއާނާ އަކި މި ފެސްޓިވަލް ހުށަހެށި އެންމެ ހަގު އާޓިސްޓެވެ.

ދެ ހަފްތާ ބަންދުގެ މައްޗަށް ކުރިއަށް ދާ މި ފެސްޓިވަލްގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ނިމިފައިވާއިރު، އަންނަ ހްފަތާ ބަންދުގައި މި އަހަރުގެ ފެސްޓިވަލް ނިމޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް