ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 08:16
ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހަސަން ލަތީފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހަސަން ލަތީފު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޔޫއޯ ޖަލްސާ
އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބުވަނީ ނަތީޖާ ނެރެވޭ އުސޫލުތައް ބޭނުން ކުރާތީ: ހަސަން ލަތީފު
 
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ކައުންސިލްތަކަށް އަލުން ބާރުތައް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އެމްޑީޕީން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޔޫއޯއިން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން އިންތިހާބުތަށް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ ސައިންޓިފިކް ގޮތްތަކެއް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ދިރާސާކޮށްގެން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެޕާޓީން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތި އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިންތިހާބު މިއީ އިންތިހާއަށް މުހިއްމު އިންތިހާބެއް. މިއީ ވަރަށް މާތް މަގުސަދެއްގައި ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް،" ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ހައްގުތައް ހޯދައި ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެޕާޓީން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު، ކައުންސިލަރުންނަށް އެފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ކެމްޕެއިން ކުރުމުގައި  ދޮރުން ދޮރަށް، ރަށުންރަށަށްވެސް ދާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ، އެކަންކަން ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ހާސިލްކޮށްދިނުމަކީ އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ އުސޫލުކަމަށް ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވި އެވެ. އެޕާޓީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އުސޫލުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގދ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމުން މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް މާޔޫސްވެފައިވާ މަންޒަރުކަމަށާއި ތަކެތީގެ އަގާއި ކަރަންޓްގެ އަގު އުފުލިގެން ދިއުމަކީ ރައްޔިތުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަން ހަސަން ލަތީފު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ތިނަދޫ އިން އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ފެނިގެންދާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ އެމްޑީޕީން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބޭ ބޮޑު ހިއްވަރެއް ކަމަށް ހަސަން ލަތީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް