ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:25
ޒައިދުލް އަމީން، ރައީސް މައުމޫނާއެކު
ޒައިދުލް އަމީން، ރައީސް މައުމޫނާއެކު
ފޭސްބުކް
ޒައިދުގެ މައްސަލަ
ރައީސް މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ދިނުމަށް ޒައިދުއަށް މަޖުބޫރިކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ
 
ޒައިދު މިހާރު ހުރީ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ދޫނިދުގައި
 
އޭސީޕީ ނަވާޒަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް
 
މައްސަލަ ބަލަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެންޑަޑް އިން

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ދިނުމަށް، ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި، މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު ޒައިދުލް އަމީނަށް މަޖުބޫރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

 

އިތުރު ބަޔަކާ ބައިވެރި ވެގެން، ވީޑިއޯއެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އެކިއެކި މީސްމީހުން ބްލެކްމެއިލް ކުރުމަށް ރާވާ، އެ ވީޑިއޯތައް މީޑިއާއަށް ދީގެން މާލީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާތަކެއް ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޒައިދު ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

މިހާތަނަށް ޒައިދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހު ޒައިދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ބަޔާން ނެގިއިރު، ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅެނީ ކޮންފަރާތްތަކެއް ބްލެކްމެއިލް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމެއް ފުލުހުން ބުނެދީފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

 

ޒައިދު ވިދާޅުވީ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރައީސް މައުމޫން ރޭވުންތަކެއް ރާވަމުންދާ ކަމުގައި ބުނެ، ރައީސް މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ބަޔާނެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ ހާޑް ޑިސްކާއި ފުލުހުން ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ވީޑިއޯއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށް، އެތަކެތި ރައީސް މައުމޫން އަތްޕުޅުގައިވާ ކަމަށް ބަޔާނެއް ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދުނު ކަމަށް ޒައިދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

 

ޒައިދުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒްގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ތަހުގީގުގައި، ޒައިދުގެ ވަކީލު މަހުފޫޒް ސައީދަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅު ވަކީލެއް ކަމަށާއި ވަކީލު ބަދަލުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން، ރައީސް މައުމޫނުގެ އެއްވެސް ބާރެއް މިހާރު ނެތްކަމަށާއި ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރުން ހުއްޓާލައި، ސަރުކާރާއި ގުޅުމަށް ނަވާޒް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޒައިދު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް ވިޔަސް ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެ ކަމަށް ނަވާޒް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ބަޔާން ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވާކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ "ޝުމްބާ ގޮންގް" ޖަލުގައި ޝަރީޢަތެއް ނެތި އޮންނަހެން އޮންނަން ޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް އެތައް ފަހަރަކު ނަވާޒް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް ޒައިދުގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

 

އެ ބަޔާނުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑް ކޮމާންޑުން މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

ޒައިދުގެ މައްސަލައިން ނަވާޒް ދުރުކުރިކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:49
އަލީ
ގައުމެއް ގައުމެއްގެގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި ގައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެންނަންޖެހޭ؟ އެކަންކުރެވޭނީ ގައުމުގަ އިސްކޮށްތިބިސިޔާސީމީހުން އަމިއްލަމަސްލަހަތއްވުރެ ޤައުމީމަސްލަހަތުއިސްކޮށް މުޖުތައުގެފައިދާއަށްޓަކާއި މަސަށްކަތްތަކެއްކޮށްގެން މިސާލަކަށް، ރައީސްމައުމޫނު ، ރައީސްނަޝީދު ، ރައީސްވަހީދު ، ރައީސްޔާމީން ، އޮރަބަލްޤާސިމުގެ ނަންފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ؟ ސަބަބަކީ މިފަސްމީހުންގެ އަތްދަށުގަ މިގައުމު ފިތިފަމިއޮތީ މިފަސްމީހުންމިގައުމާމެދުނުވިސްނާއިފިއްޔާއި ، މިގައުމު ކޮންމެވެސް އެއްކަނޑުއޮޅިއަކުން އޮޔާދާނެ މިސާލަކަށް ޕީޕީއެމް ހަލަހަކުރަންއިުޅެފިނަމަ ރައީސްމައުމޫނަށް ނުވަތަ ރައީޔާމީނަށް ކުރާނީފައިދާތޯ ނޫނީގެއްލުތޯ ހަމަ އެގޮތައް އެމްޑީޕީ ހަލާކުކޮށްލުމުން ރައީސްނަޝީދަށް ނުވަތަ އަލްހާނަށް ރީކޯމޫސައަށްއަބުދުއްލޯސާހިދަށްކުރާނީފައިދާތޯ ނޫނީ ގެއްލުންތޯ މީހަމައެކަނި ޕާޓީތަކުގެ ނަޒަރިއްޔާތުން ވިސްނާލިއަސް ޤައުމަށް މިފަސްބޭފުޅުންނަށް ދެވިދާނެގެއްލުން