ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އަލީ ވަހީދު

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނާ ގުޅެން ޖޭޕީ ކައުންސިލްގައި ވޯޓެއް ނުނަގާ: އަލީ ވަހީދު

  • އެއްބަސްވުމެއް ނެތިވެސް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނަށް ތާއިދު ކުރުމަކީ ކުރެވިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މޫސުމީކޮށް ބައެއް ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގަންނަވަމުންދާ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 04:53 7,890

ޖޭޕީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ނިޔާޒުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - އަލީ ސަމާޚް

އަންނަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން، އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއިދު ކުރަން ނިންމުމަކީ ޖޭޕީގެ ކައުންސިލްގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން ކުރި ކަމެށް ނޫން ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖޭޕީން، ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ 32 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއެވެ.

އެކަން އެހެން އޮތްއިރު، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަލީ ނިޔާޒު (ނިޔާ)ގެ ކެމްޕޭނު ޖަލްސާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އަލީ ވަހީދު ވަނީ ނިޔާއަށް ކެމްޕޭނު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މެދު މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނެތިވެސް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނަށް ތާއިދު ކުރުމަކީ ކުރެވިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

''މި ކައުންސިލްގެ ވޯޓެއް ނުނަގާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އެއްކޮށް ދާކަށް. މާ ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ބާރު ކަމަށް ވިދާޅުވީ ލީޑަރު. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އައީ އޭގެ ފަހުން ޕާޓީއަށް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްގެއް އެ ސާފުވުން'' އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަކިވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅުނުއިރު ޤާސިމްގެ އަރިހުން ދެކަމަކަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

''އެއް ކަމަކީ އެމްޑީޕީ ގައިގަ ކޮޅުފައިން ޖަހަން ނުބުނާށޭ. އެކަމެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑަކީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންކަން ކުރި މީހެކޭ. އެކަމެއް ނުކުރާނަން. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ހިތައް އަރާ އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނެ'' ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މޫސުމީކޮށް ބައެއް ބޭފުޅުން ގުޅިވަޑައިގަންނަވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އަމިއްލަ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ބާރު އޮންނަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އިސްލާހަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ނިމޭނީ އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު މިސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ކާމިޔާބުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޖިލީސް ނުގެނެވެނީސް ރައީސް ޔާމީނުގެ އަނިޔާވެރިކަން އަދިވެސް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް މިސާލު ޖައްސަވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ބިލްތައް ފާސްނުވެ ދިޔުމަކީ އޭގެ ނިޝާނެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ބިލެއް ފާސްކުރުމަށް ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ރައީސް ސޯލިހު ސަލާން ޖަހަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދު، ނިޔާއަށް ތާއިދު ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާއިރު ޖޭޕީން ތާއިދު ކުރަނީ އެ ދާއިރާއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)ގެ ދަރިފުޅު އިބްރާހިމް ފައިސަލްއަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ޖޭޕީން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި މި ފަހަކަށް އައިސް އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް