ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ބްރިޖާ އެކު އައި ތަރައްގީ ވިސްނުމަށް ވެސް އަންނަންޖެހޭ!

  • ހެލްމެޓްގެ ބަދަލުގައި ބޮލުގައި ޑަސްބިނާއީ ތެލި ފަދަ ތަކެތި އަޅައިގެން މީހުން ދަނީ ސައިކަލް ދުއްވަމުން
  • ބްރިޖްގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަ

ކ. މާލެ | 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 18:47 | 7,705

ބަޔަކު ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ދުއްވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ގައުމަކަށް ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ އެގެންނަ ތަރައްގީއަށް ރައްޔިތުން ފައިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ގައުމަށް ކިތަންމެ ތަރައްގީއެއް ގެނަޔަސް އެކަންތައްތައް ބަލައިގަންނަން ތިބޭ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ނުވާހާ ހިނދަކު އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެއެވެ. ހަގީގީ ތަރައްގީއަކީ އިންސާނާ އަށް އަންނަ ތަރައްގީއެކެވެ.

ބްރިޖަކީ ރާއްޖެ އަށް އައިސްފައިވާ ތަރައްގީގެ ރަމްޒެއް ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ. ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ. އެއީ އުމްރާނީ ތަރައްގީގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބިގެންދިޔަ ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ އެ ބްރިޖް މަތީގައި ދުއްވާ ދިވެހިން ތަރައްގީ ވެއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ ބްރިޖާ އެއްވަރަށް ދިވެހިންގެ ވިސްނުމަށް ތަރައްގީ އައިސްފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟

 

ޑަސްބިނެއް ބޮލުގައި އަޅައިގެން މީހަކު ދުއްވާފައި ދަނީ./ ފޮޓޯ - ފޭސްބުކް

 

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ބްރިޖް ހުޅުވި ފަހުން އެތަނުގައި މިހާތަނަށް ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ބައެއް ދިވެހިންގެ ވިސްނުމުގެ ތަރައްގީ އަދި ވަރަށް ފަހަތުގައި އުޅޭ ކަމަށް ބުނަންޖެހެއެވެެ. މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ އިރު އެކަށީގެންވާ ފުޅާ މިނެއް ނެތުމުން ބްރިޖްގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭކަން ދިވެހިންނަށް ދަންނަން އެބަޖެއެވެ. ނޫން ނަމަ އެކްސިޑެންޓްތައް އިތުރުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ މިހާރު ވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ލިމިޓަށް ވުރެ ބާރަށް ދުއްވުމާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އޮވާޓޭކްކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ގެއްލުންތައް ވެފައި ވެއެވެ. ބައެއް މީހުން ނުކުޅެދުންތެރިންނަށް ވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. 

މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް ދާން ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އަރާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ބްރިޖް ދެކެނީ ސަކަރާތް ޖަހާ މަޖާ ކުރަން އޮތް ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބްރިޖްގެ ވަށައިގެން ހުރި ފެންސްތަކުގެ މައްޗަށް އަރައިގެންނާއި ސައިކަލްގައި އޮށޯވެގެން އޮވެ ފޮޓޯ ނަގާ ބަޔަކު އުޅެއެވެ. އެ ފޮޓޯތައް ތިމާގެ ހުރި މޮޅުކަން ދައްކައި ފޭސްބުކަށް ލަމުން ދިޔައިރު އެއް ފަހަރުވެސް އޭގެ ސަބަބުން ތިމާ ހުށައެޅިގެންދާ ނުރައްކަލާ މެދު ވިސްނާލިބާއެވެ؟.

ހެލްމެޓްގެ ބަދަލުގައި ތެއްޔެއް ބޮލުގައި އަޅައިގެން / ފޮޓޯ- ފޭސްބުކް

އެފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ބްރިޖްގައި ހިނގާފައި ހުރި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގެ ޚަބަރުތައް މެދުނުކެޑި ދަނީ މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީ އަށް އަރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ދިވެހިންނަށް ހަމަ ވަރިހަމައެވެ. ހިޔާލަށް އަންނަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަމުން ގޮސް ބްރިޖް މަތިން ވާދައަށް މޫދަށް ފުންމުމަކީ ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.

އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެވެ. ''ހީ އިސް ދަ މޭން'' ''ވަޓް އަ ގައި'' މިއީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ޚަބަރުތަކުގެ ލިންކް ޝެއާ ކުރަމުން މީހުން ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސެވެ. އަދި ވެސް ހޭލުންތެރިވާން ނުވަނީ ހެއްޔެވެ؟  ދެންވެސް ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް މި ދައްކަން ޖެހެނީ އެހެން ރާގަކަށް ހަމަ އެއް ވާހަކައެވެ.

މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް ދުއްވާއިރު ހެލްމެޓް އެޅުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް ކުރަން މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހެލްމެޓް އެޅުމަކީ އެތައް ޒަމާނަކުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. މި ސަރުކާރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވެސް އެކަމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކި މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ސިނަ-މާލެ ބްރިޖްގައި ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރު ކުރިއެވެ. އަދި އަޅަން ޖެހޭނީ ކޮން ވައްތަރެއްގެ ހެލްމެޓެއް ކަމާއި، ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތާއި ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހުނު ހެލްމެޓް ވެސް މަދު ބަޔަކަށް ވީ ޖޯކަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އެ މަންޒަރުތަކެވެ.

ހެލްމެޓްގެ ބަދަލުގައި ބޮލުގައި ތެއްޔާއި ޑަސްބިން އަޅައިގެން ބްރިޖް ހުރަސްކުރަން މަސައްކަތްކަތްކުރުން ފަދަ ނާތަހުޒީބީ އަމަލުތައް މަދުން ނަމަވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ނަމެއްގައި އެއްވެސް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނެތް ކުޅޭކުޅޭ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ވެސް ބައެއް މީހުން ބްރިޖްގައި ދުއްވާފައި ވެއެވެ. 

ނުވިތާކަށް ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ ދިވެއްސަކަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގަނެފައެވެ. އެކަމުގައި ވެސް އެއްބަޔަކަށް ގޯސްވީ ހެލްމެޓް އެޅުމަށް މަޖުބޫރުކުރި ސަރުކާރެވެ. ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގައި ގޯސްކުރީ ސަރުކާރެވެ. ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ބަޔަކު ފޭރުނީ ސަރުކާރުން ހެލްމެޓް އެޅުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުން ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ގައުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބޯލަނބައި އެކަމަށް ތަބާވާން އެބަޖެހޭއެވެ. ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުންނާއި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކުން އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު މި ފަދަ މަންޒަރުތައް ފެނުމަކީ ދެރަ ކަމެކެވެ. މިކަން ހުއްޓުވަން ބަޔަކު ކަމެއް ކުރަންދެން ބަލަން ނުތިބޭށެވެ. ޒަމާނަށް އަންނަ ތަރައްގީއާ އެއްހަމައެއްގައި ފައިހަމަ ކުރުމަކީ ތިމާއަށް ލިބޭ ފަހުރެކެވެ. ތަރައްގީއަކީ ހަމައެކަނި ބްރިޖާއި އުސް އިމާރާތްތައް ފަދަ އުމަރާނީ ތަރައްގީއެއް ނޫނެވެ. ތަރައްގީއަކީ އިންސާނާ އަށް އަންނަ ތަރައްގީއެކެވެ. އިންސާނާގެ ވިސްނުމަށް އަންނަ ތަރައްގީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.