އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ައޭއެފްސީ ކަޕް

މޯހަން ބަގާން ގެންގުޅޭ އުކުޅު އެނގޭ، މެޗުން މޮޅުވެވޭނެ: ފެސްކޯ

  • ހޯމް މެޗުގެ ކުރިން އަވޭ މެޗު ކުޅެން ލިބުނު ނަމަ ފަސޭހަ ވާނެ: ފެސްކޯ
  • މޯހަން ބަގާން އަކީ ވެލެންސިއާ އަށް ބަލިނުކުރެވޭނެ ޓީމެއް ނޫން: ފެސްކޯ

ކ. މާލެ | 20 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:10 | 3,490

ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު ފެސްކޯ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފް ސްޓޭޖުގައި އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އިން ރާއްޖޭގެ ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ އުކުޅު އެނގޭ ކަމަށާއި، މެޗުން މޮޅުވެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފިއެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފެސްކޯ ބުނީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ނުލާ މޯހަން ބަގާން ޓީމު ރާއްޖެ އައި ނަމަވެސް ވެލެންސިއާ އިން ދެކެނީ ރާއްޖެ އައީ ސީދާ މޯހަން ބަގާންގެ އަސްލު ޓީމު ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނުލާ އައުމުން ތަފާތު ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ތަފާތު ދައްކާނީ ދަނޑު މައްޗަށް އަރާ ޕާފޯމެންސުން ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ ޓީމުތައް ދަތުރުކުރާއިރު ފުރަތަމަ އެގާރަ ނުދާ ވާހަކައަކީ އާވާހަކައެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމުން ފެސްކޯ ބުނީ އެއީ އަބަދުވެސް އެޓީމުތަކުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ސާފް ގޭމްސްގައި ވެސް އިންޑިއާގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ވާދަކުރާ ކަމަށް ކުރިން ވެސް ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އަބަދުވެސް ދާނީ ގައުމީ ޓީމު ކަމަށެވެ.

ތަފާތު ދައްކާނީ މެޗުގައި ދައްކާ ކުޅުމުން. މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ނުލާ އަޔަސް ރާއްޖެ އައީ އަސްލު މޯހަން ބަގާން. އިންޑިއާ ޓީމުތައް ދަތުރުކުރާއިރު ފުރަތަމަ އެގާރަ ނުދާ ވާހަކަ އަކީ އާވާހަކައެއް ނޫން. އަބަދުވެސް އެޓީމުތަކުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކެއް. ސާފް ގޭމްސްގައި ވެސް އިންޑިއާގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ވާދަކުރާކަމަށް ކުރިން ވެސް ވާހަކަ ދެކެވޭ

މޯހަން ބަގާން ޓީމާ ބެހޭ ގޮތުން ފެސްކޯ ބުނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން މިހާރު ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ދުވަހު އެޓީމު ދަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަކީ ވެލެންސިއާ އަށް ބަލިނުކުރެވޭނެ ޓީމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެސްކޯ ބުނީ ޗެރިޓީ މެޗުގައި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ މަގާމުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މޯހަން ބަގާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ވެސް އެ ކަން ތަކުރާރުވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފެސްކޯ ބުނީ ހޯމް މެޗުގެ ކުރިން އަވޭ މެޗު ކުޅެން ލިބުނު ނަމަ ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖެއް ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އަވޭ މެޗު ފުރަތަމަ ކުޅެން ޖެހުނު ނަމަ މޯހަން ބަގާން ޓީމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅު މައުލޫމާތުތަކެއް އެއްކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މޯހަން ބަގާން އަދި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގަޑިން 16:00 ޖަހާއިރެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.