ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 09:44
އެމްއެމްޕީއާރުސީ: އެސްއޯއެފާ ދެކޮޅަށް ދެވަނަފަހަރަށް ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައި
އެމްއެމްޕީއާރުސީ: އެސްއޯއެފާ ދެކޮޅަށް ދެވަނަފަހަރަށް ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައި
ސަން
ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދުން
165 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެސްއޯއެފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީޢަތް އަލުން ފަށަނީ
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ ފުަރަތަމަ ދައުވާއަށް ހާޒިރު ނެވުނީ ޗިޓް ނުލިބިގެން ކަމަށް

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ބެލެވޭ އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ 165 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ކޮށްފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް އާދީއްތަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގައި އަލުން ފަށާގޮތަށް ނިންމައިފ އ

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ހާޒިރުނުވި ކަމަށް ބުނެ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެމައްސަލަ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ބޭރު ކޮށްލީ އެ ކުންފުނިން ހާޒިރު ނުވެގެން ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ކުރިން ބާތިލްކުރި ނަމަވެސް، ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި މައްސަލައިގެ ޗިޓް ވެސް އެ އޮފީހަށް އޭރު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މައްސަލައިގެ ޗިޓް ނުލިބި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ނޭނގޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އެ ދެ ކުންފުނީގެ ދެމެދުގައި ހެދިފައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށްލިބެންޖެހޭ 10.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (158 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީން އެސްއޯއެފަށް ދޫކުރި ހަތަރު ލައްކަ ޑޮލަރު(6.1 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެކީ އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށެވެ. އަދި އެ ދެ ކުންފުނީގެ ދެމެދުގައި އޮތް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ވެސް ދައުވާގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން އެދިފައި ވެއެވެ.

އެސްއޯއެފްއާ ދެކޮޅަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދައުވާ ކުރާ މައްސަލައިގައި ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ދައުވާގެ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންތައް ބަދަލު ކޮށް ނިމިފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެސްއޯއެފް ކުންފުންޏަކީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ، އަދި ހިބަޅިދޫ މައްސަލަ އާއިއެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް(މޮހޯ)ގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏެކެވެ. ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެގިނަ ރުފިޔާ އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް