ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 03:42
ރައީސް މައުމޫން
ރައީސް މައުމޫން
މިހާރު
ފައިސާ ހޯދުން
ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރައީސް މައުމޫނުގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި
 
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ވަނީ މާދަމާ 10:15 އަށް ތާވަލްކޮށްފައި

ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރައީސް މައުމޫނުގެ ހަތަރު ބޭފުޅުން މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނުގެ ހަތަރު ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މައުމޫނު އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ، ރަޝީދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ (އާރްސީސީ) އިންނެވެ. އާރްސީސީއއަކި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމްގެ ބައްޕަ އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އަހްމަދު އުޝާމްގެ ބައްޕަގެ ކުންފުންޏެވެ.

 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ތާވަލް ބުނާ ގޮތުން މައްސަލައިގެން ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ތައާވަލްކޮށްފައިވަނީ، މާދަމާ 10:15 އަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ބާވަތެއް ކަމުގައި ތާވަލްގައި ބުނެފައިވަނީ، މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އާރުސީސީން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާ ކުރީ، ރައީސް މައުމޫންގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ގެއެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ފަހު، އެ އިމާރާތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައި ބާކީ އޮތް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށެވެ. އާރުސީސީން އިމާރާތްކުރި މި ގެ ހުންނަނީ ޗާންދަނީމަގުގަ އެވެ. 

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާރުސީސީގެ ފަރާތުން ވެސް، އަދި ރައީސް މައުމޫނުގެ ބޭފުޅުންގެ ބަހެއް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް