ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

އެދުވަހު ދެއްކީ ސަދޫމުގެ ވާހަކަ، މިހާރު ދައްކަން އޮތީ ރާއްޖޭގެ ވާހަކަ!

  • ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ

އާމިރު ސަލީމް
produceramir

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 17:12 6,313

ސުޕްރީމް ކޯޓް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފަނޑިޔާރު ގެޔާއި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ ރަށުގައި ދެކެވޭލެއް ތަންކޮޅެއް ގިނަ ވެއްޖެއެވެ. މަސްއޮޑި ފަހަރުގަޔާއި އޮޑިހަރުގެތަކުގަޔާއި ސައި ހޮޓާތަކުގައި ވެސް މިވާހަކަ މާގިނައިން ދެކެވެން ފަށައިފިއެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުދިން ފޯނުކޮށްގެން ލޯބީގެ ވާހަކަ ދައްކަދައްކާ ވާހަކަ ހުސްވުމުން ފޯނު ނުބާއްވަންވެގެން ދެންދައްކާ ވާހަކައަކަށް ވެސް މިވާހަކަ ވެއްޖެއެވެ. ދުވާލުގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް ފަހު ފެންވަރައިގެން ދެމަފިރިން ނިދަންއޮށޯވެ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން މިހާރު ފެއްޓެނީ މިވާހަކައިންނެވެ.

ފަނޑިޔާރު ގެޔާއި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނު ޚަރާބު ވެއްޖެކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާހު ވާންޖެހޭ ވާހަކައެވެ. އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަތައް މިހާ ބޮޑަށް ގިނަވެގަތީ ކޮންމެސް ޕާޓީއަކުން ނެރުނު އެޖެންޑާއެއްގައި މިވާހަކަ މާ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ލިޔެފައި އޮތުމުންނެވެ. ކޮންމެސް ކޮމިޝަނެއްގެ ވެރިޔަކު މާސާފުކޮށް މިވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ އާދައިގެ މީސް މީހުން ތިބީ މި ފަދަ ވާހަކަތައް ނުދައްކާށެވެ. ގަންނަ ބިރަކުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއީ އަޅުގަނޑު މެންނަށް ވުރެ މާ އިސްކޮޅުން ބޮޑު އަޅުގަނޑުމެންނާ އަރާ އަރަފޯދިގެންނުވާ ޒާތުގެ ވާހަކަތަކަކަށް ވީމާ ވެސް ކަންނޭގެއެވެ. ނަމަވެސް މިވާހަކަ ދައްކާލަން އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ މީސްމީހުންނަށް ހިތްވަރު ލިބުނީ މިދޭތެރެއަކުން ކޮންމެވެސް ތަނެއް ހުޅުވައި ދެއްވަންވެގެން ރައީސް ދެއްވި ކޮންމެވެސް ބަޔާނެއްގައި މަށް ދިވެހިބަހުން ސާފު އިބާރާތުން އެހެން ވިދާޅުވުމުންނެވެ. ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުގެ މަގަށް ރުޖޫއަވެގެން ނޫނީ މިގައުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން އަޅުގަނޑު ވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ވިދާޅުވި އެއްޗެއްގެ މާނަ އޮޅުންފިލުވައިލުމަށް ދެތިން މީހެއް ގާތު އަހައިވެސްލީމެވެ. އެ މީހުން ބުނީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ހިތަށް އެރި ގޮތަށެވެ. އެއީ ކަމަކަށް ރުޖޫއަވާން މީހަކު ބުނެފި ނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ އެ މީހަކު އެހުރީ ނުވަތަ އެބަޔަކު އެތިބީ އެ ރުޖޫއަވާން ބުނި ގޮތެއްގެ އިދިކޮޅަށް ކަމަށެވެ. އިސްލާހުގެ މަގަށް ރުޖޫއަވާން ބުނެފި ނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ އެބަޔަކު އެތިބީ ހަރާބުގެ މަގުގައި ކަމަށެވެ.

މިވާހަކަތައް އެހާ ގަބޫލުކުރާ ހިތް ނުވިޔަސް ރައީސް ވިދާޅުވުމުން ދެން ޖެހޭނީ ގަބޫލުކުރަން ނޫންތޯއެވެ؟ ރައީސްއަކީ ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ ނޫންތޯއެވެ؟ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި މީހަކީ ވެސް އެއީ ނޫންތޯއެވެ؟

މިވާހަކަތަކާ އެކު މިއާ ދެކޮޅު ވާހަކަތަކެއް ވެސް ރަށުތެރޭގައި ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެ މީހުން ދައްކަނީ މާ ހިނި އަންނަ ޒާތެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. ހީވަނީ އެމީހުންގެ ހިތުގައި އެހެން އެއްޗެއް ބާއްވައިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީހެންނެވެ. އެމީހުން ކިޔަނީ ފަނޑިޔާރުގެ ބަރާބަރު ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އިސްލާހު ކޮށްލަން ޖެހޭ އަދި ރަނގަޅު ކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ވެސް އަމުދުން ނުވެސް ނެތީޔޯލައެވެ. މިވާހަކަގަނޑު އެމީހުން ދައްކަން ފެށުމާ އެކު، އެމީހުންނާ އެހެންމީހުން ކުރަން ފެށި ސުވާލަކީ، އެހެންވިއްޔާ މިރަށު ބޮޑުސޭޓު ޖަލަށްލީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ހުކުމެއް ނެތި އޭނާގެ ދަރި އަހަރެއްހާ ދުވަހު ޖަލުގައި ބެހެއްޓީ ހަމަ މުޅިން ރަނގަޅަށް ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ސޭޓު ބަލި އެނދުގައި އޮށްވައި އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތްކޮށް ހުކުމް ކުރުން އެއީ ވެސް ހަމަ މުޅިން ރަނގަޅަށް ކުރި ކަމަކީ ހެއްޔެވެ؟ މިރަށުގެ ކަމުވޮށިވެގެން ވާހާ މީހުންގެ މައްޗައް ޝަރީއަތް ހިންގައި ބައެއް މީހުންގެ މަށްޗަށް ޝަރީއަތް ނުހިންގައި ޖަލުގައި ބޭތިއްބުން ވެސް ހަމަ އެއީ މުޅިން އިންސާފުތޯއެވެ؟ އެހެން ކަމަށް ވާނަމަ އެ ދުވަހު އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލީ، ޝަރީއަތް ކުރިގޮތް ގޯސްވެގެން ވާހަކަ ދެއްކީ، ފަނޑިޔާރުގެ ނުބައި ކޮށްގެން ވާހަކަ ދެއްކީ ހަމަ އެއްވެސް ހައްގުން ކަމަކާ ނުލައި ފަނޑިޔާރުގެ އާއި ފަނޑިޔާރު މަނިކުފާނުގެ އަގު ވައްޓާލަންތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އެއީ އެ މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލާ އެތަނުގެ ހުރުމަތް ކަނޑަން ދެއްކި ހުސް ހޮޅި ވާހަކަތަކެއްތޯއެވެ؟ ނޫނީ ހަމަ މުނާފިގުކަން ބޮޑީތޯއެވެ؟

ކޮންމެއަކަސް މިވާހަކަގަނޑުގެ ތެރޭގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ޒުވާބުކޮށް ދެބަސްވެ އެބައުޅެއެވެ. އެއާ އެކު އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނަށް އައީ އުހުދު ހަނގުރާމައިގައި ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ. ދެ ލަޝްކަރު ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުން މުނާފިގުންގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ބުން އުބައްޔު ބުނު ސަލޫލު އޭނާ އަށް ތަބާވި 300 މީހުންނާގެން މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުން ވަކިވެ އަނބުރާ މަދީނާ އަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ފެށި ވަގުތެވެ. ސަހާބީންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުން ނަސޭހަތް ދެއްވަމުން އެ މީހުންގެ ފަހަތުން އެތައް ހިސާބަކަށް ވަޑައިގަތެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ ހަނގުރާމައެއް ނުހިނގާނެ ކަމަށާއި ހަނގުރާމައެއް ހިނގަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ އޭނާ މުސްލިމުންނާ އެކު ހަނގުރާމައަށް ދިޔައީސް ކަމަށެވެ. އެއީ މުނާފިގުންގެ ވެރިޔާއެވެ. އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުންނާނީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މުނާފިގު ކަމުގެ ސިފައެވެ. ހަގީގަތުގައި އޭނާ ބޭނުންވީ މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގެ ތިން ބައި ކުޅަ އެއްބައި އެ ލަޝްކަރާ ވަކިވެ މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރު ބައިބައިވެ ބަލިކަށިވާތަން ކުރިމަތިން އަންނަމުންދިޔަ މުޝްރިކުންގެ ލަޝްކަރަށް ދައްކާ އެމީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ.

މިހާދިސާ ހަނދާނަށް އައުމުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. މުނާފިގު ވާންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ދެފުށް ދެގޮތް ވާންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ބައެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ހަސަދަވެރި ކަމަކާ ހުރެ ހިތުގައި އެހެން އެއްޗެއް ބާއްވައިގެން ދުލުން އެހެން އެއްޗެއް ބުނާންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލު ކުރެއެއް ނޫންތޯއެވެ؟ އެއީ އިއްޔެއަކު، މިއަދަކު އެއްބަޔަކު، ދެބަޔަކު އެކަނި ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެއްނޫންތޯއެވެ؟ އެހެން ނޫން ނަމަ ރައީސް ވެސް އެހެން ވިދާޅެއް ނުވީހެއް ނޫންތޯއެވެ؟ ރައީސް އެހެން ވިދާޅުވުމުން އެވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެއް ނޫންތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް