ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 13:55
އޭސީސީ: މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ސާބިތުވާ ވަރަަށް ހެއްކެއް ނެތް
އޭސީސީ: މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ސާބިތުވާ ވަރަަށް ހެއްކެއް ނެތް
ސަން އޮންލައިން
އޭސީސީ
ސާކް ސަމިޓަށް ސަފާރީތައް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ
 
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނީ ސާކް ޓާސްފޯސް އިން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު
 
ގައުމުތަކުގެ ވަފުދުތަކުގައި އިތުރު ފަރާތްތަކެއް އަންނާނެކަން އެންގީ އެންމެ ފަހު ވަގުތު
 
ކުއްޔަށް ހިފީ ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ ހުތުރު ނަމަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި 17 ވަނަ ސާކް ސަމިޓަށް ސަފާރީތަކެއް ކުއްޔަށް ހިފީ ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ ހުތުރު ނަމަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

 

އޭސީސީ އިން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ، ސާކް ސަމިޓާ ގުޅިގެން އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑުމަގުގެ ދަތުރުތަކަށް ކުއްޔަށްހިފި ހަ ސަފާރީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އާއި ސާކް ސަމިޓާގުޅޭ 2011ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

 

އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު އޭސީސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސާކް ސަމިޓުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ހަ ސަފާރީއެއް ކުއްޔަށްހިފާފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލައި ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، އެ ސަފާރީތައް ކުއްޔަށްހިފާފައި ވަނީ ސާކް ސަމިޓަށް އެކިއެކި ގައުމުތަކުން ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަފުދުތަކުގައި ހިމެނޭ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް، އިތުރު ފަރާތްތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އެގައުމުތަކުން އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެންގުމުން ދުރާލައި ބޭރުގެ ވަފްދުތައް ބޭތިއްބުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ދެ ރިސޯޓުން އިތުރު ފަރާތްތަކަކަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސެން ނެތިގެން ދަޢުލަތަށް ލިބިދާނެ ހުތުރު ނަމަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވެގެން ކަމަށެވެ.

 

އޭސީސީން ބުނީ އެންމެ އަގު ހެޔޮ ގޮތަކަށް އެކަން ހަމަޖެއްސެން އޮތީ ސަފާރީތަކެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންކަމަށް ސާކް ޓާސްކް ފޯހަށް ފެނުމުން އެގޮތަށް ނިންމީ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންކަން ތަހުގީގަށް އެނގޭތީ އާއި، ސަފާރީތައް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ ސާކް ސަމިޓު ފެށެން ގާތްގަނޑަކަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށްކަން ސަފާރީތައް ކުއްޔަށްހިފުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުން އެނގޭތީ، އިޢުލާނުކޮށްގެން އެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާނެ މުއްދަތު ނެތްކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

 

އޭސީސީން ބުނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ހަ ސަފާރީގެ ތެރެއިން ފަސް ސަފާރީއަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަގުގެ 50 އިންސައްތަ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ އެ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ، ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތްތަކުން އަގު އެއްކޮށް ދެއްކުމަށް އެދިފައިވާތީ އެފަރާތްތަކާ ކުރި މަޝްވަރާގައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކުލީގެ 50 އިންސައްތަ ދިނުމުން ނޫނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނެފައި ވާތީ، އެ މައްސަލަ އޭރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން ސާކް ޓާސްކް ފޯހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުކަން ތަހުގީގަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

 

އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް އޭސީސީން ވަނީ، ސަފާރީތައް ކުއްޔަށްހިފުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތު ކުރެވޭނެ ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސާކް ސަމިޓަށް ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެންނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް