ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:17
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ލައްވާ ވަޒީރުން ތަކެއް ސޮއިކުރުވަނީ: މަޖްބޫރުން ސޮއިކުރުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ލައްވާ ވަޒީރުން ތަކެއް ސޮއިކުރުވަނީ: މަޖްބޫރުން ސޮއިކުރުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެމްޑީޕީ
މަޖްބޫރުން ޕީޕީއެމަށް ވައްދާ މައްސަލަ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އަށާއި އިލެކްޝަނަށް
 
މަޖްބޫރުން ސޮއި ކުރުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނައިން ލިބޭ: އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުވަމުން ގެންދިއުމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުވަމުންދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް އެޕާޓީއަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެމައްސަލަތައް ބަލައިދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަނަސް ވިދާޅުވީ އެ ދެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރުވަމުން ގެންދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މުވައްޒަފުން އެމްޑީޕީ އާ ހިއްސާކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެސަބަބާހުރެ ޕީޕީއެމް ގެ ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ނޫސްބަޔާން ނެރުއްވާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުންދާކަން އިތުރަށް ޔަޤީންވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން، ޕީޕީއެމްގެ ފޯމުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ބަހައި، މުވައްޒަފުން ލައްވައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން އެނގޭ ފަދަ ފޮޓޯތައް ހާމަކޮށް އެކުންފުނިތަކުން ޓްވީޓްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ

އެމްޑީޕީން ބުނީ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވައި، އެ މުވައްޒަފުން ޕާރޓީއަށް ވެއްދުމުގެ ފޯމުގައި ސޮއިކުރުވުމަށް ހުށަހެޅުމަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި މަޖުބޫރު ހާލަތަކަށް އެ މުވައްޒަފުން ވައްޓާލުމެވެ. އަދި އިތުރު އިޚްތިޔާރެއް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ނޯންނާނެކަމެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެފަދައިން އެ މުވައްޒަފުން ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރުދޭކަން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމަށްވެސް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ އަމުރަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ހިންގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ މުޑުދާރު އަމަލެއް ކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އައިއެލްއޯގެ އެއްބަސްވުމާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުއާހަދާތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ދަށުދަރަޖައިގެ ޖަރީމާއެއް ކަމަށްވެސް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެންނާއި ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކައިގެން ޕީޕީއެމް އަށް ވެއްދުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށްވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް